Acuzațiile de poliție politică ale SRI pe vremea lui Radu Timofte, comentate de ofițerul care a făcut raportul


Revenim la cazul ofițerului SRI care s-a adresat cu un raport mai multor instituții ale statului, acuzând „poliție politică” și alte aspecte pe care le considera imputabile conducerii.

Informația cea mai interesantă este că nu e vorba de un fost ofițer SRI, așa cum am scris în primul material, ci de un ofițer activ, care își desfășoară în continuare munca în rândul seviciului. Lucrul acesta l-am aflat chiar de la cel vizat, într-o discuție telefonică.

Ofițerul a refuzat să intre în amănuntele acestui caz, acceptând să facă cu greu doar câteva precizări. Perioada la care se referă a încadrat-o ca fiind între „anii 2005, 2006”, când la conducerea SRI se afla Radu Timofte.

„Am făcut mai multe rapoarte în care am sesizat acele aspecte și le-am depus la mai multe instituții. Am fost primit în audiențe și de către conducerea acelor instituții și de către conducerea SRI. Ca urmare, s-au inițiat niște acțiuni, s-a tăiat în carne vie acolo unde s-au constatat niște adevăruri, s-a făcut ce trebuia făcut. Mai multe nu am ce să spun”, a fost scurtul dialog telefonic cu angajatul SRI.

Vă prezentăm integral unul dintre rapoartele acestui cadru al SRI, din care reiese cam ce cercetări și verificări a trebuit să facă actuala conducere a SRI în urma celor sesizate de ofițerul petent.
 

Domnule preşedinte,
 
Subsemnatul … ofiţer în cadrul SRI, cu respectul cuvenit, vă solicit audierea mea în regim de urgenţă pentru a vă aduce la cunoştinţă abuzuri săvârşite de decidenţi SRI ca urmare a raportărilor efectuate atât la nivelul conducerii instituţiei cât şi la nivelul comisiei comune permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamenar asupra activităţii SRI. Întrucât domnul preşedinte…… mi-a comunicat în cadrul audierilor că cea mai mare parte din aspectele semnalate, altele decât cele care ţin de poliţie politică, nu sunt de competența comisiei conduse de domnia sa, vă supun atenţiei celelalte aspecte a căror gravitate o apreciaţi dumneavoastră. În concret, vă fac cunoscut un set de întrebări, la care propun să răspundem atât eu cât şi domnul prim adjunct Coldea, în şedinţe diferite, în ordinea stabilită de dumneavoastră. Prin recurgerea la o astfel de procedură consider că audierile se vor desfăşura la obiect şi într-un timp relativ scurt, membrii comisiei având posibilitatea să-şi  formuleze cu anticipaţie întrbările corespunzătoare pe marginea subiectului ce se doreşte a fi detaliat.
 
Din această perspectivă, cu permisiunea dumneavoastră, formulez următoarele întrebări:
 
1. Este adevărat că, în pofida prevederilor legii 300 din 2004 republicată, privind statutul judecătorilor şi procurorilor, există magistraţi care colaborează cu serviciul de informaţii sau mai grav au statut de ofiţer acoperit? Cunoaşteţi situaţia unui magistrat care pe parcursul mai multor ani a solicitat insistent să i se aprobe renunţarea la statutul de ofiţer acoperit fără a i se aproba cererea? Este adevărat că în toţi aceşti ani magistratul a fost constrâns să încalce legea prin completarea unor declaraţii pe proprie răspundere prin care rezultă că nu face parte din rândul ofiţerilor acoperiţi, informatorilor şi colaboratorilor serviciilor de informaţii?
 
2. Aveţi cunoştinţă despre cazul unui ofiţer care a interceptat ilegal convorbiri telefonice din dispoziţia unui lider politic judeţean, cu legături de autoritate la cel mai înalt nivel? Dacă da, ce obligaţii aveţi în astfel de cazuri şi de ce nu aţi dispus măsurile legale?
 
3. Care era statutul lui, ce probe deţinea la momentul arestării şi ce efecte ar fi produs în structura de vârf a instituţiilor în eventualitatea publicării-predării lor instituţiilor abilitate? Existau informaţii privitoare la iminenta sa suprimare fizică? Dacă da, au fost verificate în vederea identificării autorului/autorilor eventual şi celor care au dispus eliminarea sa fizică?
 
4. Ofiţerii care au marşat în direcţia ordonată de obţinerea unor date, informaţii şi documente ce ţin de poliţie politică (aspecte punctuale au făcut obiectul sesizării comisiei de control a SRI) au beneficiat de avansări promovări şi/sau li s-a oferit posibilitatea să-şi angajeze rudele apropiate în instituție drept recompensă pentru modul cum şi-au îndeplinit sarcinile? Au aceşti ofiţeri nou-angajați utilitate pe posturile pe care sunt încadraţi?
 
5. Există în SRI ofiţeri care sub o formă sau alta au refuzat să se implice personal sau prin direcționarea subordonaţilor în culegerea unor astfel de informaţii? Este adevărat că asupra acestora s-au dispus presiuni greu de suportat cu intenţia de a-i determina să-şi prezinte demisia, deşi calificativele obţinute de ei în ultimii ani erau de foarte bine?
 
6. Este adevărat că presiunile la care a fost supus unul dintre ofiţerii care nu s-a conformat au constat în practici ce încalcă în mod vădit drepturi prevăzute de Constituţie (art 21,22,26,41,52 şi 52), respectiv: – îngrădirea drepturilor de a se adresa instituţiilor abilitate, prin utilizarea unor forme de constrângere extreme? -  declanşarea unor provocări a căror finalitate a fost ştirbirea autorităţii în fața subalternilor sau în cadrul colectivului din care face parte? – combinaţii ce au vizat terorizarea sa psihică, având ca victime colaterale membrii familiei ofiţerului – provocări care au condus la deteriorarea climatului şi a relaţiilor din familie? – sancţiuni pentru situaţii neconforme cu realitatea? – diminuări salariale pentru fapte care nu cădeau în sarcina sa? – acordarea cu întârziere a soldei? – punerea în imposibilitate de a-şi exercita atribuţiile?
 
7. Există ofiţer sancţionat căruia, din dispoziţia dumneavoastră, contrar reglementărilor, nu i s-a adus la cunoştinţă măsura luată asupra lui şi nici cauzele care au stat la baza aplicării ei? Aceeaşi situaţie şi în cazul calificativului acordat?
 
8. Este adevărat că ofiţerul care şi-a exprimat în scris şi în mod repetat intenţia de a-i raporta domnului director abuzurile şi practicile de poliţie politică din instituţie a fost obstrucționat permanent în acest drept al său? Mai mult, au existat situaţii când ofiţerului i se aducea la cunoştinţă că este aşteptat la raport de domnul director, iar după ce acesta se deplasa sute de km constata că decidentul este în concediu de odihnă sau, în alte cazuri era aşteptat de cadre delegate de dumneavoastră? Există o prevedere în regulament potrivit căreia repetarea faptelor de care se face vinovat un cadru militar se redirecţionează la nivelul ierarhic superior acestuia, în speţă domnului director? De ce nu s-a aplicat regulamentul în acest caz?
 
9. Pentru a constrânge ofiţerii incomozi să-şi dea demisia, utilizaţi drept instrument neacordarea/amânarea acordării autorizaţiei la informaţiile clasificate, profitând de o prevedere a legii potrivit căreia persoanei supuse verificării nu i se aduce la cunoştinţă motivul pentru care se referă eliberarea autorizaţiei? Există situaţii de depăşire cu mult peste termenul prevăzut de lege pentru eliberarea autorizaţiei? Ce se ascunde în spatele acestui exces şi cine se face responsabil de nerespectarea prevederilor legii?
 
10. Există ofiţeri care nu au beneficiat de decontarea cheltuielilor de transport pe perioada concediilor, în ciuda prevederilor legale deşi au solicitat în nenumărate rânduri, inclusiv în scris, acordarea acestui drept? Care este raţiunea pentru care s-a acordat în mod arbitrar acest drept?
 
11. Există ofiţeri cărora, din ordinul dumneavoastră li s-a comunicat în mod oficial că au fost înaintaţi în grad înainte de termen fără ca acest lucru să concorde cu realitatea? Realizaţi impactul unei astfel de minciuni? Consideraţi că în acest mod i s-a încălcat reputaţia?
 
12. Există practici, recomandate de dumneavoastră, potrivit cărora decizii importante privind: – cuantumul salarial obţinut pe postul transferat – funcţia reală pe care urmează să se transfere – conţinutul şi modul de aplicare a unor ordonanţe/ordine cu caracter intern – drepturi băneşti acordate în anumite situaţii – condiţii de cazare Nu se aduc la cunoştinţa cadrelor sau, în alte cazuri sunt dezinformate (prin transmiteri pe căi indirecte a unor mesaje disparate şi implicit incoerente) sau, mai grav, minţite în legătură cu situaţia existentă? Dacă da, conştientizaţi consecinţele confuziei şi neîncrederii generate în corpul acestor ofiţeri pentru care minciuna reprezintă un subterfugiu mizerabil, iar onoarea şi demnitatea virtuţi supreme?
 
13. Cunoaşteţi că ofiţerul care şi-a făcut cunoscută în scris intenţia de a sesiza comisiei unele abuzuri precum şi faptul că instituţia nu este echidistantă politic, a fost amenințat cu trecerea imediată în rezervă (fără a exista motive care să susţină decizia), dar şi cu suprimarea fizică? Din aceleaşi considerente acelaşi ofiţer a fost ameninţat cu sesizarea Parchetului?  La ordinul cui s-a apelat la aceste forme extreme de şantaj, din moment ce el avea obligaţia legală să raporteze comisiei parlamentare?
 
14. Este adevărat că aţi dispus ca prin combinaţii judiciare elaborate şi corelate ofiţerul incomod să fie atras în activităţi infracţionale de către cadre active şi în rezervă care au primit ordine stricte în acest sens? Pentru ce se doreşte cu atâta consecvenţă ca acest ofiţer să fie anchetat?
 
15. Cunoaşteţi situaţia unui ofiţer care, timp de peste patru ani, a transmis conducerii SRI zeci de raportări punctuale verificabile (cine, când, unde, etc) privind abuzuri şi acţiuni de poliţie politică? Ce s-a întâmplat cu acele raportări transmise în marea lor majoritate după producerea evenimentelor? Dar cu casetele ce conţin discuţiile purtate pe aceleaşi teme?
 
16. Puteţi preciza de câţi ani este monitorizat continuu acest ofiţer? Câţi lucrători au fost angrenaţi? Ce mijloace s-au folosit şi care este costul total al operaţiunilor derulate? Acceptaţi că ofiţerul are o conduită ireproşabilă din moment ce, în pofida provocărilor/ monitorizărilor îndelungate, nu există nicio dovadă să susţină contrarul?
 
17. S-a procedat vreodată la dezinformări sau contrafacerea unor probe în ceea ce-l priveşte pe ofiţeri? Dacă deţineţi probe privind orice nerespectare a reglementărilor interne sunteţi de acord să îi cereţi să întocmească un raport pe marginea împrejurării respective? La solicitările sale repetate i s-a comunicat că nu i se poate reproşa nimic, atât în plan profesional, cât şi sub palier contrainformativ? Dacă lucrurile stau aşa, cum explcaţi măsurile dispuse împotriva sa?
 
18. În baza principiului necesităţii de a cunoaşte prevăzut de legea 82 din 2002 puteţi pune la dispoziţia comisiei toate raportările sale olografe privind abuzurile la care a fost supus şi ilegalităţile săvârşite de decidenţi? Ce acţiuni aţi întreprins în urma raportărilor sale, altele decât cele referitoare la monitorizarea sa permanentă?
 
19. Cunoaşteţi că deşi aţi dispus ca ofiţerul să fie transferat pe cât posibil de mult, (pentru că nu are studiile prevăzute), a fost apreciat cu calificativul de foarte bine (98 de puncte) în pofida presiunilor la care a fost supus?
 
20. Ce şanse la o viaţă normală îi mai acordaţi unei persoane care a cutezat să vă pună întrebările de mai sus, persoane care, în naivitatea lui de ofiţer SRI, încă mai aspira la o cultură europeană şi valori democratice?
 
Rog transmiterea setului de întrebări tuturor membrilor Comisiei, inclusiv domnului director al SRI căruia, cu respectul cuvenit, îi solicit şi pe această cale aprobarea ieşirii la raport. Dată fiind necesitatea respectării cadrului legal privitor la condiţiile de acces la informaţiile clasificate, rog Comisia să-mi confirme în scris, înainte de audiere, dacă în integralitatea componenței sale este abilitată să ia act de informaţiile deţinute, în totalitate sau în parte, în baza principiului necesităţii de a cunoaşte prevăzut de actele normative în domeniu. 

     
Citiţi şi:
Dezvăluiri şocante ale unui angajat al serviciilor secrete privind implicarea autorităţilor în campania împotriva MISA
Avem dovada! În cazul MISA-Gregorian Bivolaru poliţia politică a continuat şi după 1990!


yogaesoteric
7 februarie 2013


 

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More