Apocalipsa lui Ioan, partea a VI-a

XX

1. Apoi am văzut pogorându-se din cer un înger al lui Dumnezeu, care ţinea în mână cheia Adâncului (infernului) şi un lanţ mare.
2. El a pus apoi mâna pe balaur, pe şarpele cel vechi, care este Diavolul şi Satana şi l-a legat pentru o mie de ani.
3. L-a aruncat după aceea în Adânc (Infern), l-a închis acolo, şi a pecetluit intrarea deasupra lui, ca să nu mai înşele şi să ispiteasca neamurile, pâna se vor împlini cei o mie de ani. După aceea, balaurul (Satana) va trebui din nou dezlegat dar pentru puţină vreme.
4. Şi am văzut apoi ca nişte scaune de domnie; şi celor ce au şezut pe ele, li s-a dat (făcut) judecata. Şi am văzut atunci sufletele celor ce li se tăiase capul din pricina mărturiei lui Iisus şi din pricina Cuvântului lui Dumnezeu şi de asemenea sufletele celor neabătuţi (dârji) care nu se închinaseră fiarei şi icoanei ei, şi care nu primiseră semnul ei pe frunte şi pe mână. Şi am văzut cum toţi aceştia au înviat şi au împărăţit împreună cu Hristos o mie de ani.
5. Cei morţi n-au înviat pană nu s-au sfârşit cei o mie de ani. Aceasta este întâia înviere.
6. Preafericiţii (cei care au atins starea de desăvârşire a Îndumnezeirii) şi sfinţii sunt cei ce au parte de întâia Înviere! Asupra lor a doua moarte nu are nici o putere (atingerea stării de NEMURIRE); toţi aceştia vor fi preoţi ai lui Dumnezeu şi ai lui Hristos şi vor împărăţi împreuna cu El o mie de ani.
7. Când se vor împlini cei o mie de ani, Satana va fi din nou dezlegat;
8. şi va ieşi iarăşi din temniţa lui, ca să înşele şi să ispitească Neamurile, care sunt în cele patru colţuri ale pământului. Tot Satana îi va îmboldi pe Gog şi pe Magog, ca să-i adune pentru război. Numărul lor va fi atunci ca nisipul mării.
9. Şi atunci am văzut că ei s-au suit şi au împânzit faţa pământului şi au înconjurat tabăra sfinţilor şi cetatea prea iubită. Dar din cer s-a pogorât atunci un foc care i-a mistuit.
10. Şi atunci, diavolul care-i înşela şi îi ispitea a fost aruncat în iazul de foc şi de pucioasă (infern), unde a fost aruncată fiara şi proorocul mincinos. Şi acolo ei vor fi munciţi zi şi noapte mult timp pentru toate relele şi păcatele lor.
11. Apoi am văzut un scaun de domnie mare, strălucitor şi alb şi pe Cel ce şedea pe el. Pământul şi cerul au fugit atunci dinaintea Lui, şi nu s-a mai găsit loc pentru ele.
12. Şi am văzut apoi pe toţi morţii, mari şi mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Nişte cărţi au fost deschise. Şi a fost tot atunci deschisă o altă carte, care este cartea vieţii. Şi morţii au fost apoi judecaţi după faptele lor, după gândurile şi faptele lor cele ce erau scrise în cărţile acelea.
13. Marea a dat înapoi pe morţii care erau în ea; Moartea şi Locuinţa morţilor au dat înapoi pe morţii care erau în ele. Iar după aceea fiecare a fost judecat dupa faptele lui.
14. Şi Moartea împreuna cu Locuinţa morţilor au fost aruncate în iazul de foc (infern). Iazul de foc este moartea a doua.
15. Oricine dintre cei judecaţi care n-a fost găsit atunci scris în cartea vieţii, a fost aruncat în iazul de foc (infern) pentru o vreme (perioadă de timp) egală cu păcatele sale.


XXI


1. Apoi am văzut că era un cer nou şi un pământ nou; pentru că cerul dintâi şi pământul dintâi pieriseră şi atunci nici marea nu mai era (Aici este descrisă trecerea sau translaţia într-o nouă dimensiune sau lume paralelă superioară, sublimă care nu era MATERIALĂ).
2. Şi eu am văzut apoi coborându-se din cer de la Dumnezeu, cetatea cea sfântă, noul Ierusalim, gătită întocmai ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei.
3. Şi am auzit un glas tare, care ieşea din scaunul de domnie al lui IISUS HRISTOS, şi zicea: ”Iată Templul lui Iisus Hristos în care se vor ruga la Dumnezeu oamenii! El (Iisus Hristos) va locui cu ei şi ei vor fi cu toţii poporul Lui şi, prin puterea Sa, Dumnezeu însuşi va fi cu ei. Prin prezenţa Sa (a lui IISUS HRISTOS) acolo El va fi pentru ei toţi Dumnezeul lor.
4. Prin puterea sa nesfârşită ce vine de la Dumnezeu, Iisus Hristos care este Fiul Său va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi atunci moartea şi boala nu vor mai fi. Nu va mai fi atunci nici suferinţă, nici tânguire, nici ţipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut”.
5. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care şedea pe scaunul de domnie a zis:”Iată, prin puterea pe care o am de la Tatăl meu Eu fac toate lucrurile bune şi noi”. Şi a adăugat: ”Scrie toate acestea fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice să fie crezute fiindcă sunt adevărate”.
6. Apoi mi-a zis: ”Iată, ceea ce trebuia făcut s-a ispravit! Eu sunt Alfa şi Omega, Începutul şi Sfărşitul. Celui ce cu adevărat îi este sete de adevăr şi viaţă veşnică îi voi da să bea fără plată din izvorul nesecat al apei vieţii.
7. Cel ce în final va birui, va moşteni sigur toate aceste lucruri. Eu voi fi pentru el Fiul Dumnezeului lui şi el va fi pentru Mine fiul meu.
8. În ceea ce priveşte pe cei fricoşi, necredincioşi, scârboşi (josnici), ucigaşi, curvari [cei obsedaţi de sex şi care în realitate sunt egoişti şi nu iubesc n.t.], vrăjitori, închinătorii la idoli şi toţi mincinoşii, partea (răsplata) lor este să ajungă după păcatele lor, un anumit timp (ca să le ispăşească) în iazul (infernul) care arde cu foc şi cu pucioasă, adică moartea a doua”.
9. Apoi am văzut cum unul dintre cei şapte îngeri care ţineau cele şapte potire pline cu cele din urmă şapte urgii, a venit şi mi-a zis: ”Vino să-ţi arăt acum mireasa, nevasta Mielului!”
10. Şi m-a dus apoi, în Duh, pe un munte mare, strălucitor şi înalt.
Şi mi-a arătat cetatea cea sfântă a Ierusalimului, care se pogora din cer de la Dumnezeu,
11. având în ea slava lui Dumnezeu. Lumina ei alb strălucitoare era ca o piatră prea scumpă, ca o piatră nestemată de iaspis, străvezie ca cristalul.
12. Cetatea cea sfântă era înconjurată de un zid mare şi înalt. Avea doisprezece porţi şi la porţile ei se aflau doisprezece îngeri. Şi pe aceste porţi erau scrise nişte nume: numele celor doisprezece seminţii ale fiilor lui Israel [Aici trebuie sa ne gândim de asemenea şi la cele 12 “porţi” ale celor 12 CONSTELAŢII ZODIACALE n.t.].
13. Spre răsărit erau trei porţi; spre miazănoapte, trei porţi; spre miazăzi, trei porţi; şi spre apus trei porţi.
14. Zidul cetaţii avea doisprezece temelii [care reprezintă simbolic cele 12 “TREPTE“ tainice ale Iniţierii divine n.t.] şi pe ele erau scrise cele doisprezece nume ale celor doisprezece apostoli ai Mielului [Cei 12 Apostoli reprezintă fiecare influenţa misterioasă a unei anumite CONSTELAŢII ZODIACALE şi indică cele 12 “TREPTE” ale Iniţierii divine n.t.].
15. Îngerul care vorbea cu mine, avea ca măsuratoare o trestie de aur, ca să măsoare cetatea, porţile şi zidul ei.
16. Cetatea era în patru colţuri şi lungimea ei era tot atât cât lărgimea [deci PĂTRATĂ n.t.].
Îngerul a măsurat cetatea cu trestia şi a găsit aproape douăsprezece mii de prăjini. Lungimea, lărgimea şi înălţimea erau deopotrivă (în mod egal, la fel). [Cetatea cea sfântă are prin urmare forma unui CUB perfect n.t.].
17. Îngerul i-a măsurat şi zidul şi a găsit o sută patruzeci şi patru (144) de coţi, după măsura oamenilor, căci tot cu măsura aceasta (a oamenilor) măsura îngerul.
18. Zidul ei era zidit cu piatră de iaspis [varietate de cuarţ compact, dur, opac, colorat în galben, roşu etc. de diferite substanţe străine şi mai ales de oxizi metalici n.t.], şi aproape toată cetatea era din aur, iar prin unele locuri avea sticlă curată.
19. Temeliile zidului cetăţii erau împodobite cu pietre scumpe de tot felul: cea dintâi temelie era din iaspis; a doua de safir; a treia de halchedon; a patra de smarald;
20. a cincea de dardonix; a şasea de sardiu; a şaptea, de hrisolit; a opta, de beril; a noua, de topaz; a zecea, de hrisopraz; a unsprezecea, de iacint [nume pe care-l poartă diferite varietăţi de rubin, de cuarţ şi de topaz n.t.]; a doisprezecea, de ametist.
21. Cele douăsprezece porţi erau fiecare din douăsprezece mărgăritare mari. Fiecare poartă din cele 12 era făcută dintr-un singur mărgăritar [boabă rotundă şi tare de culoare ALB STRALUCITOARE cu reflexe sidefii, care se formează în corpul unei scoici şi care se întrebuinţează ca podoabă de preţ; perlă n.t.] mare. Uliţa cetaţii era pe jos de aur curat şi pe margini avea sticlă străvezie.
22. În cetatea cea sfântă n-am văzut nici un Templu; pentru că acolo, de fapt Domnul Dumnezeu Cel Atotputernic, împreună cu Mielul (IISUS HRISTOS), sunt Templul ei.
23. Cetatea cea sfântă n-are trebuinţă nici de soare, nici de lună, ca s-o lumineze;  căci permanent o luminează slava cea fără de egal a lui Dumnezeu, şi făclia ei care este Mielul (IISUS HRISTOS).
24. Neamurile toate care vor fi atunci vor umbla prin ea şi vor fi scăldate în lumina ei alb strălucitoare şi împăraţii pământului îşi vor aduce slava şi cinstirea lor către Domnul Dumnezeu în ea.
25. Porţile ei nu se vor închide niciodată ziua, fiindcă în ea nu va fi deloc noapte.
26. În ea vor aduce slava care se cuvine şi cinstire către Domnul Dumnezeu, toate neamurile care vor fi atunci.
27. Nimic întinat (grosier, impur) nu va intra în ea, fiindcă acolo nu va putea să pătrundă nimeni care trăieşte numai în spurcăciune şi în minciună; ci numai cei cu adevărat ALEŞI care prin desăvârşirea lor au ajuns sa fie scrişi în cartea vieţii Mielului (IISUS HRISTOS).


XXII


1. Şi mi-a arătat apoi îngerul un râu cu apa cea tainică a vieţii, limpede ca cristalul, care ţâşnea neîncetat din scaunul de domnie alb strălucitor şi orbitor precum soarele al Mielului (Iisus Hristos).
2. Drept în mijlocul pieţii cetăţii, cea sfântă şi pe unul dintre cele două maluri ale râului, era pomul vieţii universale, rodind douăsprezece (12) feluri de rod [în strânsă legatură cu cele 12 ZODII CUNOSCUTE n.t.] şi care dădea rod în fiecare lună [12 LUNI = 12 ROADE (ZODII) n.t.]; şi frunzele [energiile subtile, binefăcătoare, divine ale n.t.] pomului slujesc la vindecarea Neamurilor.
3. Nu va mai fi nimic vrednic de blestem acolo. Scaunul de domnie al Mielului (IISUS HRISTOS) care va reprezenta Atotputernicia lui DUMNEZEU va fi în ea. Acolo, dreptcredincioşii lui Dumnezeu şi Aleşii Lui Îl vor sluji.
4. Ei vor vedea cu toţii slava dumnezeiască a feţei Mielului (IISUS HRISTOS) şi Numele Lui va fi neîncetat în sufletele şi pe frunţile lor.
5. Acolo niciodată nu va mai fi noapte. Şi de aceea ei toţi nu vor mai avea trebuinţă nici de lampă, nici de lumina soarelui, pentru că Domnul Dumnezeu îi va lumina pe toţi cu puterea sa. Şi acolo Mielul (IISUS HRISTOS) va împărăţi în vecii vecilor (în slavă).
6. Şi apoi îngerul mi-a zis: ”Ia aminte căci aceste cuvinte sunt întru totul vrednice de crezare şi adevărate. Iar Domnul, Dumnezeul care în veşnicie este inspiratorul duhurilor proorocilor, a trimis pe îngerul Său să arate dreptcredincioşilor şi robilor (celor care sunt dăruiţi cu totul Lui) Săi lucrurile care, fără îndoială au să se întâmple în curând.
7. Mielul a spus: ”Şi iată, Eu o să vin curând! – Ferice de cel ce păstrează mereu la loc de cinste şi se păzeşte să nu încalce niciodată cuvintele proorociei din cartea aceasta!”
8. Eu, Ioan, am auzit şi am văzut toate lucrurile acestea. Şi după ce pe fiecare le-am auzit şi le-am văzut, m-am aruncat cu umilinţă la picioarele îngerului, care mi le arăta, ca să mă închin lui.
9. Dar el mi-a zis atunci: ”Fereşte-te să faci una ca aceasta! Eu sunt un bun slujitor (unealtă umilă a lui Dumnezeu) împreună cu tine şi cu fraţii tăi, proorocii, şi tot aşa vor fi toţi cei ce păzesc cuvintele din cartea aceasta. Închină-te pentru toate acestea lui Dumnezeu”.
 10. Apoi mi-a zis: ”Să nu pecetluieşti cumva cuvintele din cartea aceasta. Căci vremea când ele urmează să se împlineasca este aproape.
11. Află că nu toţi cei care vor lua la cunoştinţă cuvintele acestei proorociri vor PUTEA SĂ FACĂ ASTFEL ÎNCÂT DUPĂ ACEEA SĂ SE TRANSFORME PRIN ÎNŢELEGEREA TAINEI EI. Tocmai de aceea să nu mire pe nimeni că aflând toate acestea, cine este nedrept va continua să fie nedrept şi mai departe; cine este întinat va continua să se întineze şi mai departe; cine este fără prihană va continua să trăiasca şi mai departe DAR ŞI MAI MULT fără prihană. Şi cine este sfânt va continua să se sfinţească şi mai departe însă cu mult mai mult prin pătrunderea tainelor dumnezeieşti care sunt arătate aici.
12. Mielul a spus: ”Iată, Eu vin curând; şi răsplata Mea este cu Mine căci o să dau fiecăruia (RĂSPLATĂ) NUMAI DUPĂ FAPTELE lui.
13. Eu sunt Alfa şi Omega, Cel dintâi şi Cel de pe urmă, începutul şi sfârşitul.
14. Ferice de cei ce îşi spală (purifică neîncetat) hainele [corpurile inferioare invizibile (vital, psihic, mental) şi trupul n.t.] ca să aibă şi ei drept [ACCES PRIN REZONANŢĂ n.t.] la pomul vieţii şi să poată astfel să intre prin una dintre cele 12 porţi în cetate!
15. Afară vor rămâne cei care sunt câinii (la suflet), vrăjitorii, curvarii [cei obsedaţi de sex şi care în realitate sunt egoişti şi nu iubesc n.t.], ucigaşii, închinătorii la idoli, şi oricine care mereu iubeşte minciuna şi trăieşte în minciună!
16. Eu, Iisus am trimis pe îngerul Meu ca să vă adeverească aceste lucruri pentru cei capabili să le pătrundă înţelesul care astfel vor putea să fie treji (VIGILENŢI). Eu sunt Rădăcina şi sămânţa lui David şi puterea Mea de la Tatăl Ceresc este mereu vie precum Luceafărul strălucitor de dimineaţă.
17. Atât Duhul cât şi Mireasa zic: ”Vino!” Şi cine cu adevărat aude şi el, să zică: ”Vino!” şi celui care se află lângă el, căruia îi este sete şi vrea să vină. La mine poate oricând să vină oricine vrea să ia apa vieţii veşnice fără plată!
18. Mărturisesc oricui aude cuvintele proorociei din cartea aceasta că, dacă va adăuga cineva ceva neadevărat la ele, Dumnezeu îi va adăuga în plus şi lui la urgiile (care îi aşteaptă pe păcătoşi) arătate în proorocirea aceasta.
19. Şi dacă scoate cineva ceva din cuvintele cărţii acestei proorocii, îi va scoate Dumnezeu partea lui de la pomul vieţii şi el nu va mai putea intra în cetatea sfântă, despre care se vorbeşte în proorocia aceasta.”
20. Cel ce adevereşte aceste lucruri, zice: ”Da, Eu vin curând.” Amin! Vino, Doamne Iisuse!
21. Harul Domnului Iisus Hristos să fie mereu cu noi toţi! Amin.


SFÂRŞIT


 


 

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More