Apocalipsa lui Ioan, partea I

I

 

1. Aici este expusă divina descoperire a lui Iisus Hristos, pe care I-a dat-o Dumnezeu, ca să facă cunoscute credincioşilor Săi lucrurile care au să se întâmple în curând. Cele rele vor putea fi evitate sau micşorate (ÎNAINTE SĂ SE ÎNTÂMPLE) numai dacă oamenii se vor îndrepta plini de iubire către DUMNEZEU şi nu vor mai păcătui deloc. Şi toate acestea care urmează să se întâmple în curând, IISUS HRISTOS le-a făcut cunoscute, trimiţând să fie arătate prin îngerul Său apostolului Său cel drept şi plin de dragoste pentru El, Ioan, –

2. care apoi a mărturisit despre Cuvântul plin de har al lui Dumnezeu şi despre mărturia lui Iisus Hristos, şi a spus tot ce a văzut atunci.

3. Ferice de cine citeşte cu multă luare aminte toate acestea, şi de toţi cei ce ascultă aşa cum se cuvine cuvintele pline de adevăr sfânt ale acestei proorocii, şi se păzesc cu străşnicie să nu se lase duşi în ispită pentru a săvarşi cu gândul sau cu fapta lucrurile cele rele scrise în ea! Căci iată vremea este aproape!

4. Ioan, inspirat de către îngerul lui IISUS HRISTOS care i-a arătat toate acestea, mărturiseşte către cele şapte mari Biserici, care sunt în Asia: Har si pace dumnezeiască vouă din partea Celui ce este, Celui ce era şi Celui ce urmează să vină, şi din partea celor şapte înalte duhuri ale lui Dumnezeu, care stau veşnic înaintea scaunului (lăcaşului) Său de domnie,

5. şi din partea lui Iisus Hristos, fiul lui DUMNEZEU, martorul Său cel drept şi credincios, cel întâi născut din morţi, care trăieşte în veşnicie, Domnul plin de har divin al tuturor împăraţilor pământului care cred cu tărie în Dumnezeu !

A Lui, care ne-a iubit şi ne iubeşte, care s-a sacrificat pentru noi şi ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele Său,

6. şi a făcut din noi, cei care am crezut neabătuţi în El, o împărăţie transmiţătoare a harului Său şi preoţi pentru Dumnezeu, Tatal Său: a Lui este şi va fi slava, iubirea şi puterea în vecii vecilor! Amin

7. Iată că am văzut cum El urmează să vina în slavă pe nori. Şi atunci orice ochi
Î
l va vedea; chiar şi cei ce L-au străpuns. Şi toate seminţiile pamântului care au păcătuit până atunci şi nu L-au recunoscut se vor boci şi vor regreta cuprinse de remuşcări din pricina Lui! Da, atunci aşa va fi. Amin.

8. “Eu sunt Alfa şi Omega, Începutul şi Şfârşitul

, zice Domnul Dumnezeu. Eu sunt Cel ce este, Cel ce era şi Cel ce vine, Cel Atotputernic, Cel Veşnic.

9. Eu, Ioan, fratele vostru, care prin această mărturie (viziune) am fost şi sunt părtaş cu voi atât la necaz cât şi la Împărăţia ce va să vina şi la răbdarea plină de iubire a Domnului nostru Iisus Hristos, mă aflam atunci (când a apărut această viziune divin
ă
) în ostrovul care se cheamă Patmos, din pricina inspiraţiei Cuvântului lui Dumnezeu şi din pricina mărturiei lui Iisus Hristos care urma să mi se arate.

10. În ziua aceea, prin graţia Domnului, eram răpit şi absorbit în Duhul Său. Şi atunci am auzit deodată înapoia mea un glas puternic, ca sunetul unei trâmbiţe,

11. Care zicea: “Eu sunt Alfa şi Omega, Cel dintâi şi Cel de pe urmă. Tot ceea ce vezi, scrie cu luare aminte într-o carte şi trimite-o grabnic celor şapte mari Biserici: la Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia si Laodicea

.

12. M-am întors atunci cutremurat să văd cui aparţinea glasul care-mi vorbea. Şi când m-am întors, am văzut şapte lumini uriaşe şi strălucitoare ca nişte sfeşnice de aur.

13. Şi în mijlocul celor şapte lumini strălucitoare uriaşe, ca nişte sfeşnice am văzut atunci pe cineva în slavă, care semăna cu Fiul Omului, îmbrăcat cu o haină albă, lungă până la picioare şi încins la piept cu un brâu frumos şi strălucitor ce părea de aur.

14. Capul şi părul Lui radiau mereu intens o lumină orbitoare alb strălucitoare şi toate razele care izvorau din ea erau mai albe ca lâna albă şi mai strălucitoare decât zăpada; ochii Lui şi mai intens strălucitori erau ca para focului;

15. picioarele Lui erau strălucitoare ca arama aprinsă şi arsă (topită) într-un cuptor; iar glasul Lui mă cuprindea din toate părţile şi era ca vuietul unor ape mari.

16. Cu mâna dreaptă mi-a arătat că ţinea sub stăpânirea sa şapte stele mari (FOCARE ALE PUTERII DIVINE). Din gura Lui, atunci când vorbea, ieşea o rază puternică de lumină întocmai ca o sabie ascuţită cu două tăişuri şi faţa Lui strălucea intens, alb, orbitoare, cu mai multă putere decât atunci când Soarele străluceşte în toată puterea lui.

17. Când L-am vazut, copleşit de atâta putere şi măreţie dumnezeiască, am căzut la picioarele Lui ca mort. El a venit atunci, Şi-a pus mâna dreaptă peste mine şi a zis: 

Nu te teme! Eu sunt acum Cel dintâi şi Cel de pe urmă,   

18. Cel veşnic viu. Am fost mort, am înviat şi iată că sunt pururea viu în vecii vecilor. Eu ţin cheile tainice ale morţii şi sunt stăpânul Locuinţei morţilor.

19. Scrie dar despre toate lucrurile, pe care le-ai văzut şi anunţă atât despre lucrurile care sunt cât şi despre toate cele care au să fie apoi după ele.

20. Taina celor şapte stele mari de  lumină, pe care le-ai văzut cand ţi le-am arătat cu mâna dreaptă a Mea, cât şi taina celor şapte lumini ca nişte sfeşnice de aur: cele şapte stele mari de lumină sunt de fapt îngerii călăuzitori ai celor şapte mari biserici; şi cele şapte lumini întocmai ca nişte sfeşnice, sunt cele şapte mari biserici ale pământului.

 


                                                                       II

 

1. Îngerului călăuzitor al bisericii din Efes scrie-i:

“Iată ce zice acum Cel ce ţine cele şapte stele de lumină în mâna dreaptă şi care, totodată, este Cel ce umblă neîncetat prin mijlocul celor şapte lumini ca nişte sfeşnice de aur:

2. “Ştiu toate faptele tale, toată osteneala ta şi cunosc răbdarea ta şi ştiu că nu poţi suferi pe cei răi ; că i-ai pus aşa cum trebuie la încercare [PROBĂ INIŢIATICĂ necesară pentru selectarea celor cu adevărat ALEŞI n.t.] pe cei ce doar zic că sunt apostolii lui DUMNEZEU şi în realitate nu sunt, şi i-ai găsit mincinosi.

3. Ştiu că ai mare răbdare, că ai suferit din pricina Numelui Meu, şi că n-ai obosit.

4. Dar ce am împotriva ta şi de aceea trebuie să te dojenesc, este că ţi-ai părăsit (abandonat şi micşorat) dragostea dintâi cea puternică.

5. Adu-ţi dar cât mai repede aminte unde erai înainte şi de unde ai căzut; pocăieşte-te şi întoarce-te la faptele tale dintâi. Altfel, prin puterea pe care o am, voi face să ţi se ia lumina de la sfeşnic din locul ei, dacă nu te pocăieşti cât mai repede.

6. Ai însă lucrul acesta bun: că deja ţi-ai dat seama de faptele rele ale Nicolaiţilor, pe care şi Eu le consider rele.

7. Cine are urechi, să asculte cu luare aminte ce zice Bisericilor Duhul : “Celui ce va birui cât mai curând, îi voi da să mănânce în veşnicie din pomul vieţii, care este în raiul lui Dumnezeu

.

8. Îngerului călăuzitor al Bisericii din Smirna scrie-i:


Iată ce zice Cel dintâi şi Cel de pe urmă, Cel ce a murit şi apoi a înviat:

9. “Ştiu necazul tău şi cunosc sărăcia ta (fiindcă tu doar în Spirit eşti bogat), şi ştiu de asemenea batjocurile ce se revarsă asupra ta din partea celor ce doar zic ca sunt Iudei şi în realitate nu sunt, fiindcă acuma ei sunt o sinagogă a Satanei.

10. Nu te teme nicidecum de tot ce urmează să suferi. Iată că în curând diavolul are să facă să fie aruncaţi în temniţă unii dintre voi, ca astfel să vă încerce tăria credinţei în Dumnezeu. Şi să ştii că veţi avea un necaz mare ce va dura zece zile. Fii neabătut credincios lui DUMNEZEU până la moarte, şi-ţi voi da cununa vieţii veşnice a lui DUMNEZEU.

11. Cine are urechi, să asculte cu luare aminte ce zice Bisericilor Duhul : “Cel ce va birui cât mai curând, deloc nu va fi vătămat de cea de a doua moarte.

12. Îngerului călăuzitor al Bisericii din Pergam scrie-i:

“Iată ce zice Cel ce are discernământul precum sabia ascuţită cu două tăişuri:

13. “Ştiu unde locuieşti şi cunosc că eşti acolo unde în această lume este scaunul (FOCARUL) de domnie al Satanei.Tu ţii la loc de cinste Numele Meu şi n-ai lepădat deloc credinţa Mea nici chiar în zilele acelea când Antipa, martorul Meu cel credincios, a fost ucis la voi, acolo unde în unii locuieşte şi se manifestă Satana.

14. Dar am ceva împotriva ta sa-ţi reprosez. Tu ai acolo nişte oameni care ţin şi cred în învăţătura cea rea şi rătăcitoare a lui Balaam, care l-a inspirat şi învăţat pe Balac să pună o piatră de poticnire înaintea copiilor lui Israel, făcându-i ca să mănânce (să se hrănească) din lucrurile [energiile subtile joase n.t.] jertfite (care sunt specifice) idolilor şi să se dedea la curvie.

15. Tot aşa, şi tu ai câţiva care, de asemenea, ţin învăţătura cea rea a Nicolaiţilor, pe care Eu o consider rea.

16. Pocăieşte-te dar cât mai repede. Ca să fii drept şi să rămâi alături de Mine atunci când voi veni la tine curând şi Mă voi război cu ei cu sabia de lumină a gurii Mele.

17. Cine are urechi, să asculte cu luare aminte ce zice Bisericilor Duhul: “Celui ce va birui cât mai curând, îi voi da să mănânce în veşnicie din mâna [ENERGIA DIVINĂ n.t.] cea ascunsă, şi-i voi da o piatră albă; şi prin piatra aceasta vor putea să cunoască o nouă Mare Taină a lui DUMNEZEU, pe care nu o
ş
tie nimeni decât aceia care vor primi piatra cea albă.

18. Îngerului călăuzitor al Bisericii din Tiatira, scrie-i:

“Iată ce zice Fiul lui Dumnezeu, care are ochii strălucitori ca para focului şi ale cărui picioare sunt întocmai ca arama aprinsă (topită):

19. “Ştiu faptele tale, simt dragostea ta, cunosc credinţa ta, mă bucură dăruirea ta, răbdarea ta şi faptele tale bune de pe urmă, care sunt acum mai multe decât erau cele dintâi (de la începuturile tale).

20. Dar iată ce am împotriva ta şi trebuie să te dojenesc: tu laşi ca Iezabela, femeia aceea, care se zice şi se crede în trufia ei rătăcitoare că este proorociţă, să înveţe minciuni şi să amăgească pe credincioşii Mei făcându-i să se dedea la curvie şi să mănânce (să se hrănească) din lucrurile (energiile subtile joase n.t.) jertfite (care sunt specifice) idolilor.

21. I-am trimis anumite semne şi i-am dat vreme să se pocăiască, dar iată că ea nu vrea să se pocăiască şi să renunţe la curvia ei!

22. Iată să mărturiseşti că pentru acest păcat al curviei am s-o arunc bolnavă în pat; iar celor care preacurvesc atât cu altele cât si împreună cu ea, am să le trimit un necaz mare şi cumplit (prevestirea apariţiei groaznicei S.I.D.A n.t.), dacă nu se vor pocăi cât mai repede pentru faptele lor rele.


 23. Voi lovi cu o moarte cumplită (S.I.D.A. n.t.) chiar şi pe copiii cei răi. Şi atunci toate Bisericile vor cunoaşte că “Eu sunt Cel ce totdeauna şi pe deplin cercetez rărunchii (străfundurile fiinţei) şi inima”: şi să se ştie că voi răsplăti la momentul potrivit fiecăruia din voi întocmai după faptele lui. Cel ce va face bine cu bine va fi răsplătit iar cel ce va face rău cu rău va fi răsplătit.

24. Vouă, însă, tuturor celorlalţi care v-aţi păstrat nezdruncinată credinţa în DUMNEZEU din Tiatira, care aţi rezistat şi nu v-aţi lăsat rătăciţi de învăţatura aceasta rea şi mincinoasă care i-a tentat pe alţii să cunoască “adâncimile Satanei”, cum o numesc ei, vă zic: “Pentru că aţi rămas neclintiţi în credinţa în DUMNEZEU nu pun peste voi altă greutate.

25. Numai luaţi aminte şi ţineţi cu o mare tărie tot ce aveţi dat de la DUMNEZEU, până când voi veni din nou în slavă!

26. Celui ce va birui cât mai curând ca şi celui ce va păzi cu înţelepciune şi sfinţenie până la sfârşit când mă voi întoarce în slavă,  lucrările (acţiunile si vrerile) Mele, îi voi da stăpânire deplină peste Neamuri.

27. Aceia le vor cârmui cu o mare putere pe toate cu un toiag de fier şi pe cele care vor fi rele le vor pedepsi crunt şi le vor zdrobi ca pe nişte vase de lut pentru că ei vor avea deplină putere de la DUMNEZEU tot aşa cum am primit şi Eu putere de la Tatăl Meu. 

28. Şi  aceluia care va triumfa îi voi da o mare putere binefăcătoare care va veni de la DUMNEZEU prin luceafărul de dimineaţă” [Această mare putere binefăcătoare va putea fi adusă în fiinţa celor ce cred în DUMNEZEU oricând, ATUNCI CÂND VA FI EVOCAT CÂT MAI CLAR ŞI NEÎNTRERUPT Luceafărul de dimineaţă în FOCARUL TAINIC al fiinţei AJNA CHAKRA n.t.].

29. Cine are urechi, să asculte cu luare aminte ce zice Bisericilor Duhul.

 

III

 

1. Îngerului călăuzitor al Bisericii din Sardes, scrie-i:

“Iată ce zice Cel ce domneşte asupra celor şapte Duhuri ale lui Dumnezeu cât şi asupra celor şapte stele mari (FOCARE ALE PUTERII DIVINE):

“Ştiu toate faptele tale şi cunosc că doar îţi merge numele că trăieşti, dar în realitate pentru Mine (spiritual vorbind) eşti aproape mort.

2. Veghează de acum înainte cât mai este timp şi întăreşte tot ceea ce îţi mai rămâne şi care deja este pe moarte (AGONIZEAZĂ), căci iată n-am găsit faptele tale ca fiind desăvârşite înaintea Dumnezeului Meu.

3. Adu-ţi  aminte cât mai des despre toate şi despre cum anume le-ai primit la începuturi de la DUMNEZEU şi nu nesocoti ceea ce ai auzit ca fiind drept şi adevărat! Ţine minte ceea ce îţi spun şi pocăieşte-te cât mai ai vreme! Dacă nu veghezi ca să te îndrepţi te voi surprinde nepocăit şi pe moarte atunci când voi veni ca un hoţ, fiindcă tu nu vei şti niciodată în care ceas voi veni peste tine.

4. Totuşi să ştii că ai în Sardes câţiva dreptcredincioşi care nu au fost abătuţi de la tăria credinţei în DUMNEZEU şi care nu şi-au mânjit (impurificat) hainele (corpurile – vehiculele-subtile ale fiinţei lor n.t.). Ei vor umbla atunci când mă voi întoarce în slavă, împreună cu Mine, îmbrăcaţi în alb, fiindcă prin faptele şi inima (gândurile lor pure) sunt vrednici.

5. Cel plin de dăruire către DUMNEZEU ce va birui cât mai curând, va fi îmbrăcat astfel în haine albe (PREDOMINANŢA CURENTULUI SUBTIL SUPREM ALB STRĂLUCITOR în aura sa n.t.). Aceluia nu-i voi şterge în veşnicie numele din cartea vieţii şi voi mărturisi ca ales numele lui înaintea tatălui Meu şi înaintea îngerilor Lui.”

6. Cine are urechi, să asculte cu luare aminte ce zice Bisericilor Duhul.

[URMEAZĂ ACUM MESAJELE  PROFETICE ÎN CARE FĂRĂ ÎNDOIALĂ  SE FAC REFERIRI VOALATE  PE CARE INTUIŢIA SPIRITUALĂ NI LE REVELEAZĂ CA ADRESÂNDU-SE POPORULUI ROMÂN n.t.]

7. Îngerului călăuzitor al Bisericii din Filadelfia scrie-i:

“Iată ce zice Cel pururea sfânt, Cel Adevărat, Cel ce ţine cheia înţelepciunii lui David, Cel ce deschide şi după care nimeni nu va deschide:

8. “Ştiu toate faptele tale: iată că ţi-am pus înainte o uşă ce este acum deschisă către Cel pururi viu (DUMNEZEU), pe care nimeni n-o poate închide, căci deşi ai puţină putere, ai păzit cu straşnicie Cuvântul Meu şi n-ai tăgăduit niciodată Numele Meu.

9. Iată că îţi dau să se îndrepte către tine din cei care sunt robiţi în sinagoga Satanei, care zic că sunt adevăraţi Iudei şi în realitate nu sunt, ci mint; iată că îi voi face pe mulţi să vină să se închine la picioarele tale pentru ca să ştie că te-am iubit şi te iubesc.

10. Fiindcă ai păzit cu străşnicie cuvântul răbdării mele [FAPTUL CĂ ACEST POPOR ESTE RĂBDĂTOR, INIMOS, BUN ŞI BLÂND n.t.], te voi păzi şi Eu prin puterea mea de la Tatăl, de ceasul încercării, care are să vină peste lumea întreagă, ca să încerce în fel şi chip pe locuitorii pământului.

11. Eu vin curând în slavă. Păstrează cu străşnicie ceea ce ai de la DUMNEZEU, ca nimeni să nu te facă să-ţi pierzi cumva cununa.

12. Pe cel ce va birui cât mai curând, îl voi face să fie întocmai ca un stâlp de lumină alb strălucitoare în Templul (LĂCAŞUL) Dumnezeului Meu şi el nu va mai ieşi în veci afară din el. Voi face să fie viu şi arzător în el Spiritul atotputernic al Dumnezeului Meu, noul Ierusalim, asupra căruia are să se pogoare mare har din cerul cel înalt de la Dumnezeul Meu şi în care va fi slăvit aşa cum se cuvine Numele Meu cel nou.

[MAI MULTE PROFEŢII ŞI ANUMITE SEMNE  SPIRITUALE CUNOSCUTE DE CEI INIŢIAŢI  INDICĂ SUFICIENT DE CLAR CĂ POPORUL ROMÂN ESTE POPORUL ALES LA CARE SE REFERĂ MESAJUL DIN APOCALIPSĂ ADRESAT „BISERICII DIN FILADELFIA” ŞI NE PERMITE DE ASEMENEA SĂ ÎNTREVEDEM CĂ “NOUL IERUSALIM” VA FI CU SIGURANŢĂ ÎN ROMÂNIA – nota traducătorului].

13. Cine are urechi, să asculte cu luare aminte ce zice Bisericilor Duhul.”

14. Îngerului călăuzitor al Bisericii din Laodicea scrie-i:

“Iată ce zice Cel ce este acum în veşnicie, Amin, Martorul cel credincios şi adevărat al începutului zidirii (facerii) lui Dumnezeu:

15. “Ştiu toate faptele tale şi cunosc că nu eşti nici rece, nici în clocot. O, măcar dacă ai fi rece sau cel mai bine în clocot!

16. Dar, fiindcă eşti doar căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura Mea.

17. Fiindcă în suficienţa ta zici: “Sunt bogat spiritual, m-am îmbogăţit în cunoaşterea lui DUMNEZEU atât cât trebuie şi nu mai duc lipsă de nimic”, şi de fapt nu ştii şi nici măcar o clipă nu-ţi trece prin minte că în realitate eşti ticălos, nenorocit, sărac, orb şi gol,

18. te sfătuiesc să urmăreşti să dobândeşti de la Mine, prin eforturi sincere şi pline de dăruire, aur [VALOARE SPIRITUALĂ DIVINĂ autentică n.t.] curăţit (purificat) prin foc [cunoaştere lăuntrică directă n.t.], ca să te îmbogăţeşti (divin şi spiritual); şi ca să ai haine albe [predominanţa curentului subtil suprem alb strălucitor în aura proprie n.t.], ca să te îmbraci în gloria divină cu ele şi să nu ţi se mai vadă ruşinea goliciunii tale [spirituale, divine care există atunci când TEORETIC ŞTIM DAR LĂUNTRIC NU TRĂIM n.t.] şi doftorie (LEAC SPIRITUAL) pentru ochi [spirituali – aluzie la trezirea vederii spirituale care singura ne permite să VEDEM ŞI SĂ SIMŢIM ÎN MOD NEMIJLOCIT în lumile ascunse nevăzute n.t.], ca să-ţi ungi ochii şi să vezi  (pentru a nu mai fi orb faţă de ceea ce este divin).

19. Eu mustru şi pedepsesc pe toţi aceia pe care-i iubesc. Eu niciodată nu vreau moartea sau prăbuşirea păcătosului ci îndreptarea lui şi întoarcerea către DUMNEZEU. Fii plin de râvnă ca să te îndrepţi  şi să nu mai ajungi  să te  prăbuşeşti; pocăieşte-te acum cât mai ai timp!

20. Iată, îmbrăţişând permanent plin de dragoste tot pământul, Eu stau mereu la uşa fiinţei fiecăruia şi bat. Dacă aude cineva glasul Meu şi îşi  deschide către Mine uşa sufletului său, voi intra imediat la el. Apoi atât timp  cât el va rămâne cu Mine, Eu voi rămâne cu el şi el va fi cu Mine.

21. Celui ce va birui cât mai curând, îl voi face să şadă alături de Mine pe scaunul (LĂCAŞUL) Meu de domnie, tot aşa cum şi Eu am biruit şi mă aflu acum mereu împreună cu Tatăl Meu imediat lângă scaunul (LĂCAŞUL) Lui de domnie.

22. Cine are urechi, să asculte cu luare aminte ce zice Bisericilor Duhul.”

Continuare

 

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More