Atotputernicia Dumnezeiască (2)

de profesor yoga Gregorian Bivolaru
 
Citiţi prima parte a acestui articol

„Numărul misterelor este mult mai mare decât neînsemnatele firimituri de cunoaştere pe care ştiinţa actuală le-a acumulat despre Univers şi despre întreaga Creaţie.” 


Nu săvârşeşte nicicând răul şi nedreptatea

Atotputernicia lui DUMNEZEU TATĂL implică faptul că DUMNEZEU poate să facă tot ceea ce El vrea. Totuşi, este necesar să subliniem, pentru unii nerozi care ar putea să speculeze pe marginea acestei Atotputernicii a lui DUMNEZEU, că DUMNEZEU nu poate niciodată să moară, fiind veşnic, că DUMNEZEU nu poată niciodată să păcătuiască, că DUMNEZEU nu împinge nicio creatură a Sa către rău, către viciu sau către săvârşirea fărădelegilor sau a păcatelor, că DUMNEZEU nu poate să mintă şi că El nu poate să se înşele.

Prin urmare, se poate spune că DUMNEZEU este atotputernic şi că nimic din ceea ce El face nu Îl limitează în vreun fel; El nu încetează, nici chiar pentru o fracţiune de secundă să fie atotputernic, să rămână unicul DUMNEZEU, să fie bun, să fie plin de iubire şi să fie cel mai înţelept. Cu toate că DUMNEZEU este atotputernic, El nu poate şi nu va săvârşi niciodată nicio nedreptate, căci puterea de a săvârşi nedreptatea este contrară stării Sale de îndumnezeire şi Atotputerniciei Sale, ce este fără încetare dumnezeiască.

Natura esenţială intimă a lui DUMNEZEU TATĂL, care este infinită şi îmbrăţişează totul, implică imposibilitatea absolută de a comite răul şi trebuie să subliniem că răul care există în această lume nu depinde de Voinţa Sa. Răul care există în această lume este rezultanta acţiunilor rele şi a fărădelegilor sau a alegerilor rele pe care fiinţa umană are întotdeauna libertatea să le realizeze după cum vrea.

A ascuns lumea într-o imensă ghicitoare

Prin urmare, este absurd să speculăm într-un mod prostesc că DUMNEZEU ar putea să facă rău, că DUMNEZEU ar putea să fie nedrept sau că DUMNEZEU este acela care face să apară răul în această lume. Este însă perfect adevărat că DUMNEZEU TATĂL, cu toate că este atotputernic, Îşi ocultează totuşi existenţa şi realitatea în cadrul jocului pe care îl realizează, în moduri numai de El ştiute, în sfera Creaţiei şi a Manifestării Sale pline de mistere. Ocultarea sau ascunderea pe care DUMNEZEU TATĂL o realizează, fiind şi rămânând totodată în veşnicie atotputernic, este o realitate evidentă pentru cei înţelepţi.
În felul acesta DUMNEZEU a conceput întreaga Manifestare – ca pe o imensă ghicitoare în care creatura are la dispoziţie în permanenţă tot ceea ce îi trebuie pentru a dezlega, aşa cum ea poate şi crede de cuviinţă, tâlcurile enigmatice ale acestei Creaţii care totodată este trupul lui DUMNEZEU şi în care DUMNEZEU cel atotputernic se ascunde în permanenţă şi se revelează numai acelora care sunt pregătiţi şi deschişi în totalitate să Îl cunoască şi să Îl iubească.
Este evident că dacă DUMNEZEU ar vrea, dată fiind Atotputernicia Sa, El ar putea să Îşi facă cunoscută prezenţa şi realitatea în miliarde de moduri, care ar elimina fulgerător şi pentru totdeauna îndoielile, speculaţiile şi fantasmagoriile sărmanilor sceptici superficiali şi ignoranţi care sunt convinşi că El nu există.

Perfecţiune absolută şi înţelepciune deplină

Mai mult decât atât, este esenţial să reţinem că, la ora actuală, chiar pe planeta Pământ există milioane de mistere, există o mulţime de taine şi de aspecte năucitoare pe care nici ştiinţa actuală materialistă, nici savanţii obtuzi sau sceptici, nici ştiinţa viitoare nu vor fi capabili să le explice. Numărul misterelor este mult mai mare decât neînsemnatele firimituri de cunoaştere pe care ştiinţa actuală le-a acumulat despre Univers şi despre întreaga Creaţie.
Dincolo de aparenţe, este evident pentru cei înţelepţi, pentru sfinţi şi pentru yoghinii avansaţi că DUMNEZEU a ales ca în cadrul acestui ciclu al Manifestării Sale, acesta să fie jocul Său iluzoriu, în care El se ascunde, cu toate că este atotputernic, omniscient şi omniprezent. A specula într-un mod cretin, considerând că Atotputernicia lui DUMNEZEU este limitată de Bunătatea Sa sau de Voinţa Sa, ar implica să Îi negăm totodată lui DUMNEZEU perfecţiunea dumnezeiască pe care o are.
Potrivit acestei perfecţiuni absolute şi înţelepciunii Sale totale este firesc să ne dăm seama că DUMNEZEU nu poate, de fapt, să facă decât ceea ce a făcut deja sau că El nu ar putea să facă această lume şi întregul Univers mai bune decât sunt acum. Iisus Hristos nu a păcătuit şi nici nu a vrut să păcătuiască; El nu avea de ce să vrea asta, datorită faptului că atinsese starea de îndumnezeire şi de înţelepciune pe care o conferă descoperirea Adevărului Ultim Divin.
Dată fiind Atotputernicia lui DUMNEZEU, ordinea prezentă ce există în această Manifestare poate întotdeauna să fie suspendată printr-o intervenţie divină şi aceasta evidenţiază totodată realitatea evidentă a miracolului dumnezeiesc. Existenţa miracolelor dumnezeieşti pe această planetă dovedeşte totodată cu prisosinţă că DUMNEZEU există, dacă avem în vedere că toate eforturile oamenilor de ştiinţă nu pot să elucideze realitatea misterioasă a miracolelor dumnezeieşti care au existat, există şi vor exista pe această planetă.

Voinţa Sa se conformează naturii Sale

Dacă am considera prin reducere la absurd că, dată fiind Atoputernicia Sa, DUMNEZEU ar putea să mintă, ar putea să înşele şi ar putea să le ceară fiinţelor umane să Îl urască sau să se revolte împotriva Lui, atunci această lume şi-ar pierde totodată Ordinea divină, şi-ar pierde rostul, iar înţelepciunea lui DUMNEZEU nu ar mai avea niciun sens.
Aşadar este esenţial să reţinem că, deşi Domnul DUMNEZEU este Stăpânul a toate care sunt, al tuturor făpturilor şi al tuturor lucrurilor şi cu toate că Atotputernicia Sa este absolută, aceasta nu implică posibilitatea ca El să facă chiar orice. Omnipotenţa este un atribut exclusiv al naturii dumnezeieşti, este o trăsătură esenţială a perfecţiunii lui DUMNEZEU. Biblia arată în termeni precişi că DUMNEZEU este atotputernic, de aceea DUMNEZEU este numit „Cel Atotputernic“.

DUMNEZEU poate totul, iar puterea Lui întrece orice închipuire omenească. Pentru El totul este posibil, dar aceasta nu implică faptul că DUMNEZEU este capabil să facă răul sau să facă nu contează ce în contradicţie cu înţelepciunea, iubirea şi frumuseţea misterioasă a naturii Sale nemuritoare. Nemărginita putere a lui DUMNEZEU s-a manifestat prin facerea Lumii şi prin susţinerea Universului, prin miracolele şi minunile pe care le-a săvârşit, prin opera tainică de răscumpărare a omenirii, prin aducerea către El a păcătoşilor, prin materializarea planurilor Sale sublime, măreţe, pline de înţelepciune, ce vizează transformarea umanităţii, prin atingerea, la un moment dat, a stării de îndumnezeire de către toate fiinţele umane.
Dat fiind faptul că Voinţa Sa se conformează naturii Sale pline de înţelepciune, pline de iubire, pline de armonie, pline de bunătate, DUMNEZEU poate face tot ceea ce se află în armonie cu perfecţiunea Sa. Anumite acţiuni sau anumite manifestări sunt incompatibile cu natura Sa dumnezeiască şi ele se află în contradicţie cu atributele Sale. Astfel, spre exemplu, DUMNEZEU nu poate privi nelegiuirile sau păcatele dintr-un punct de vedere care le-ar accepta şi le-ar considera ca fiind juste.

Izvor de mângâiere şi speranţă

DUMNEZEU nu se poate tăgădui pe Sine Însuşi, DUMNEZEU nu poate să mintă, DUMNEZEU nu poate fi ispitit şi nici nu ispiteşte vreodată pe nimeni. Atotputernicia Sa include totodată posibilitatea de a-Şi impune în mod deliberat anumite limite până la punctul când, spre exemplu, DUMNEZEU înzestrează creaturile Sale conştiente cu o voinţă liberă, când El permite pătrunderea păcatului în Univers, când El se abţine să intervină spre a mântui pe cineva cu forţa sau când respectă legile pe care El Însuşi le-a stabilit în prealabil în întregul Univers (în Macrocosmos).
Tocmai de aceea, DUMNEZEU acţionează în mod frecvent folosind o mulţime de mijloace „obişnuite”, cum ar fi, spre exemplu, vindecarea pe cale naturală a unei boli, cu toate că ar putea să Îşi demonstreze Atotputernicia – aşa cum o face uneori – dacă El vrea aceasta. Întotdeauna, cel care crede cu tărie în DUMNEZEU este invitat să îşi pună toată încrederea în El în orice situaţie şi să se bazeze pe puterea creatoare, ocrotitoare, plină de înţelepciune şi providenţială a lui DUMNEZEU.

Fiinţa umană găseşte în Atotputernicia lui DUMNEZEU un izvor de mângâiere şi de speranţă atunci când Îl descoperă pe DUMNEZEU TATĂL. Pentru cel necredincios, pentru cel sceptic, dimpotrivă, un DUMNEZEU atât de puternic constituie întotdeauna o ameninţare şi o sursă de teamă. Până şi demonii tremură, deoarece ei ştiu că în realitate DUMNEZEU are o putere imensă asupra lor.
Dacă DUMNEZEU ar vrea, ar putea face ca într-o fracţiune de secundă toţi aceşti demoni să fie distruşi pentru totdeauna, fără a mai rămâne nimic din ei. DUMNEZEU alege, însă, să îi lase să acţioneze aşa cum ei vor, pentru a-i tenta pe toţi aceia care trebuie confruntaţi cu astfel de încercări, pentru a fi supuşi la un anumit examen care va decide în final dacă ei pot să treacă de anumite etape, evidenţiindu-şi în felul acesta transformarea lăuntrică.

Descoperim în noi realitatea Sa enigmatică

Atunci când Atotputernicia lui DUMNEZEU este invocată în fiinţa noastră cu umilinţă şi cu credinţă deplină, devine cu putinţă să descoperim că aceasta este o realitate ce ni se dezvăluie în mod gradat, direct proporţional cu eforturile pe care le vom face atunci când vom realiza cu umilinţă şi cu credinţă deplină această Metodă Supremă şi Eficientă.

Prin intermediul gramului de practică, vom avea totodată posibilitatea să ne convingem, datorită unor trăiri indescriptibile, că Atotputernicia lui DUMNEZEU există şi, atunci când este invocată, se manifestă în fiinţa noastră, unde generează transformări profunde şi totodată ea poate fi direcţionată în vederea ţelului pe care îl urmărim prin realizarea la unison a Metodei Supreme şi Eficiente.
Aşa cum veţi avea ocazia să observaţi, în prima etapă, pe măsură ce veţi realiza această Metodă Supremă şi Eficientă, veţi descoperi că Atotputernicia lui DUMNEZEU TATĂL, ce va fi invocată în Universul vostru lăuntric, se va manifesta la început ca un complex simultan de energii sublime, dumnezeieşti, care vă vor permite să descoperiţi, prin intermediul anumitor trăiri şi efecte uluitoare, realitatea enigmatică a Atotputerniciei lui DUMNEZEU TATĂL.

Articol preluat de pe www.yogamagazin.ro

Citiţi şi:

Programul planetar de acţiune urgentă NU APOCALIPSA

10 motive pentru a practica Metoda Supremă şi Eficientă


yogaesoteric
03 iulie 2013

 

 

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More