Dezvăluiri esențiale referitoare la adevăratele scopuri ascunse ale acestei „pandemii” artificiale… (XIV)

prin care se urmărește totodată o funestă și satanică păcălire a tuturor oamenilor spre a accepta o definitivă marcare izotopică prin consimțământ cu sinistrul semn diabolic al Fiarei despre care există deja profeții clare în Apocalipsă

de profesor de yoga Gregorian Bivolaru

Dat fiind faptul că actualmente, iată, trăim cumplite vremuri apocaliptice, vă sfătuim să faceți cunoscute toate conferinţele cu această temă tuturor prietenilor și cunoştinţelor, deoarece informațiile pe care vi le punem la dispoziție sunt fundamentale. Ținem să precizăm că, de fapt, conținutul acestor conferințe nu se adresează fiinţelor umane letargice, sceptice, obtuze, ignorante, lipsite de intuiţie spirituală, proaste care, datorită somnului cel de moarte al inteligenţei în care deja se află cufundate, se vor pripi complet anapoda să gândească sau chiar să susțină cu o convingere tâmpă, ce este de nezdruncinat, că toate acestea sunt imposibile.

Citiți partea precedentă a articolului

Să urmărim să-L simțim şi să-L descoperim prin experiență directă pe Dumnezeu

Apostolul Ioan dezvăluie chiar un principiu ocult general referitor la influenţa malefică ce este exercitată de Satana şi de diavoli: ,,Cine alege să păcătuiască face aceasta fiind într-o anumită măsură împins să facă aceasta şi de către Diavolul”.

Atunci când fiinţele umane aleg să se dea şi să se abandoneze apoi în totalitate lui Satana și diavolilor săi, în felul acesta ele devin şi rămân după aceea efectiv ai săi. Tocmai de aceea apostolul Ioan spune că cei care se dau pe sine lui Satana devin după aceea „copiii săi”. Tocmai de aceea aflăm din textul Apocalipsei despre „Sinagoga lui Satana” și ni se spune despre unii diavoli care locuiesc acolo unde se află „scaunul de domnie al lui Satana”. Adeseori Satana acţionează cu viclenie și cu o mare răutate pentru a împiedica în fel şi chip acţiunea, lucrarea acelora care aleg să devină misionarii lui Dumnezeu. Apostolul Marcu ne spune că Satana răpește cu viclenie semințele cele binefăcătoare ce vin de la Dumnezeu, care au fost semănate în inimile oamenilor.

Atunci când privim cu multă atenție la ființele umane care, datorită orbirii spirituale în care s-au scufundat, au părăsit sub diferite motive cretine, tembele, calea spirituală pe care cândva la început au îmbrăţişat-o, constatăm cu uşurinţă, mai ales atunci când deja ne-am dinamizat învelişul supramental vijnanamaya kosha, feluritele moduri viclene, năucitoare, pe care Satana le-a folosit cu abilitate pentru a îndepărta pentru totdeauna ființele umane superficiale, naive, ușor sugestibile, de pe calea spirituală pe care s-au aflat. În fiecare situaţie de acest fel, Satana şi demonii sau diavolii s-au folosit cu viclenie de anumite trucuri spre a-i face chiar pe unii aspiranți să părăsească sub diferite motive prostești, tembele, calea spirituală pe care atunci cândva au ales-o.

Apostolul Matei menționează că Satana și diavolii săi seamănă rele în inimile oamenilor şi face ca apoi aceştia să devină şi să rămână pentru totdeauna „fiii celui Rău”. Unii aspiranți care cândva au avut rezultate spirituale deosebite au căzut apoi rând pe rând la unele probe spirituale majore și după aceea s-au lăsat acaparați de magia efemeră iluzorie a acestei lumi. La scurt timp după aceea, astfel de fiinţe umane au uitat pentru totdeauna de calea spirituală pe care cândva au ales-o, iar în ființa lor s-au estompat și apoi au dispărut amintirile referitoare la realizările spirituale mari sau mici pe care cândva le-au avut.

La o analiză atentă, lucidă, descoperim cu uşurinţă multe cazuri de acest fel în cadrul acestei şcoli Ezoterice de Yoga Integrală. În toate cazurile de acest fel este evidentă influenţa năucitoare, vicleană, a feluritelor categorii de demoni care au contribuit în mare măsură la îndepărtarea definitivă de pe calea spirituală a fiinţelor umane ce s-au lăsat acaparate de felurite îndoieli demoniace şi care apoi au ajuns să manifeste certitudini demoniace, cretine, pe fondul smintelii şi a orbirii spirituale în care s-au scufundat.

În Evanghelia Apostolului Luca se spune că de multe ori activitatea lui Satana şi a diavolilor săi poate sa producă chiar anumite efecte fizice evidente asupra trupului omenesc. Iată ce menţionează cu privire la aceasta apostolul Luca: „Dar oare aceasta, care era o fiică a lui Avraam și pe care a legat-o Satana, astfel că ea s-a aflat în această stare timp de 18 ani, nu se cuvenea oare ca ea să fie dezlegată de legătura aceea, iar demonii din ea să fie alungați pentru totdeauna chiar în ziua de sâmbătă?”. Acestea sunt cuvintele pline de înţelepciune dumnezeiască pe care le-a rostit cu acea ocazie Iisus.

Se cuvine să menționăm că actualmente există o mulţime de filmări zguduitoare în care apar fiinţe umane ce sunt posedate în totalitate şi fără încetare de anumite categorii de demoni. Cu toate acestea, există multe fiinţe umane care resping cu îndârjire, într-un mod prostesc, existenţa şi influenţa în mod vădit malefică a feluritelor categorii de demoni care posedă universul lăuntric al anumitor ființe umane. De altfel, se spune că: „Cea mai mare păcăleală a diavolilor este să îi convingă pe oameni că demonii nu există”.

În Noul Testament, Satana este întotdeauna zugrăvit, prezentat, ca fiind plin de resurse viclene, malefice şi totodată Satana şi diavolii săi sunt fără încetare foarte activi. Totuşi, în Noul Testament ni se dau asigurări clare, ferme, referitoare la limitările lui Satana şi, de asemenea, se fac referiri la înfrângerea sa finală. În Noul Testament se spune că atât Satana, cât şi diavolii săi, îşi pot exercita malefica lor putere numai în anumite limite, ce sunt clar stabilite de Dumnezeu. Tot în Noul Testament se menţionează că, în anumite condiții, atât Satana, cât şi unii diavoli, pot fi folosiți astfel încât în final să cauzeze, prin răul pe care îl dezlănțuie, unele lucruri care se dovedesc a fi benefice.

Iisus a văzut şi, mai mult decât atât, a anticipat o victorie preliminară în ceea ce privește activitatea şi misiunea celor 70 de ucenici ai săi. Referitor la toate acestea, apostolul Luca redă cuvintele pline de înţelepciune dumnezeiască ale lui Iisus: „Iată că s-au întors cei 72 de ucenici cu o mare bucurie şi au zis: «Doamne, iată că şi diavolii ni se supun în numele Tău». Și atunci Iisus le-a spus: «Am văzut pe Satana întocmai precum un fulger căzând din cer, iată că v-am dat vouă putere să călcați peste şerpi şi peste scorpii şi peste toată puterea vrăjmaşului cel rău şi viclean, iar astfel nimic nu vă va vătăma, dar nu vă bucurați de toate acestea, căci duhurile cele rele vi se supun, şi alegeţi să vă bucuraţi că numele voastre sunt acum scrise în ceruri».

Iisus Hristos a spus, de asemenea, că „focul cel veşnic al Iadului” a fost pregătit pentru Diavol şi pentru toţi îngerii săi. La rândul său, şi apostolul Ioan a spus că se va petrece exact așa.

După cum deja unii dintre noi ştim, acest conflict al lui Iisus cu Satana a ajuns, ca să spunem aşa, la culme, în timpul arestării, al suferinţelor şi al crucificării lui Iisus. lisus vorbeşte despre Satana ca urmând să fie „aruncat afară” şi a mai spus că, în cele din urmă, Satana „va fi judecat”. La această victorie finală a lui Dumnezeu asupra diavolilor, asupra lui Satana, se face referire în mod explicit în Noul Testament.

De asemenea, se menționează că opera sau, altfel spus, lucrarea fundamentală a celor care îi ajută pe oameni să se întoarcă la Dumnezeu constă în a-i face pe oameni să-L simtă şi să-L descopere prin experienţă directă pe Dumnezeu. Astfel, ființele umane pot fi scoase de sub puterea malefică a lui Satana şi a diavolilor săi pentru a fi readuși la Dumnezeu, astfel încât să ajungă să-L simtă şi să-L descopere.

Apostolul Pavel chiar afirmă într-un mod surprinzător de încrezător: „Până la urmă Dumnezeul păcii îi va zdrobi în totalitate pe Satana şi pe toți diavolii săi”. Mărturia ce există în Noul Testament este clară, este edificatoare, este plină de înţelepciune.

Satana, împreună cu uneltele sale care sunt diavolii săi, reprezintă o realitate malignă care este întotdeauna ostilă lui Dumnezeu, dar şi oamenilor lui Dumnezeu.

Dar este necesar să ştim chiar cu anticipație că Satana şi toţi diavolii săi au fost deja înfrânți prin viața cea dumnezeiască exemplară, dar şi prin învierea lui Iisus, iar această înfrângere totală, definitivă, va deveni evidentă la sfârşitul veacurilor, adică, altfel spus, atunci când se vor încheia aceste vremuri apocaliptice pe care actualmente le trăim. Să luăm, deci, aminte că înfrângerea totală şi definitivă a lui Satana, a diavolilor săi, a lui Lucifer, a Antihristului este certă, este inevitabilă.

În concluzie, se poate spune că Diavolul este nu numai cel care pârăşte fără încetare, căci totodată el este şi calomniatorul. Satana este totodată potrivnicul lui Dumnezeu. Satana poate fi considerat ca fiind primul şi cel mai puternic dintre toate duhurile decăzute. El este principalul vrăjmaş a lui Dumnezeu şi al oamenilor, dar care nu va reuşi niciodată să-l înfrângă câtuşi de puţin pe Dumnezeu.

Satana este principalul vrăjmaş al oamenilor. El este acuzatorul acelora care cred în Dumnezeu. Satana este ispititorul abil, viclean, păcălitor care ii împinge pe oameni în fel şi chip să păcătuiască. El este vrăşmaşul ființelor umane. El este cel mai rău. Satana este stăpânitorul sau, altfel spus, prinţul acestei lumi. În vremurile apocaliptice pe care le trăim, Satana se va autoproclama într-un mod viclean Dumnezeul veacului acesta.

Satana a fost la origini o creatură perfectă. Starea de îndumnezeire deplină a existat în Satana la început. El a fost, ca să spunem aşa, îmbrăcat cu o autoritate şi chiar cu o glorie ce erau extraordinare. Căderea lui Satana S-a datorat orgoliului său imens care l-a împins să se considere ca fiind egal cu Dumnezeu şi, mai mult decât atât, în sminteala sa, Satana a ajuns să considere că, prin lupta sa împotriva lui Dumnezeu va ajunge în cele din urmă să-I ia lui Dumnezeu locul.

Unii exegeți pun semnul egalităţii între Lucifer și Satana. Alţi exegeți consideră însă că Lucifer şi Satana sunt două entităţi malefice diferite. Lucifer este considerat ca fiind „Luceafărul cel strălucitor”. După căderea sa Lucifer a devenit „domnul puterii văzduhului. El este duhul cel rău care lucrează şi îi ispiteşte în fel şi chip de fiii cei neascultători”. Fiii cei neascultători sunt, de fapt, fiii răzvrătirii aberante, stihinice, ce le-a fost insuflată îngerilor săi decăzuți de către Lucifer.

Manifestând o bizară stare de solidaritate malefică. luciferică, aceşti îngeri s-au coalizat apoi cu Lucifer. Se spune despre activitatea lui Lucifer că este o acţiune malefică neîntreruptă, iar tactica lui vicleană este redutabilă. Scopul lui declarat este de a distruge în totalitate lucrarea lui Dumnezeu.

Actualmente, în aceste vremuri apocaliptice pe care le trăim, influenţa vicleană, malefică, a lui Lucifer se exercită fără încetare prin intermediul diavolilor, care coabitează într-o manieră ocultă în ceea ce se numește inteligența artificială. Totuşi, aceste entităţi luciferice pot fi prompt exorcizate, pot fi astfel alungate din orice aparatură electronică ce include inteligenţa artificială, atunci când astfel de aparate sunt într-un mod clar şi ferm binecuvântate. O astfel de acţiune dumnezeiască atrage după sine exorcizarea acestor entităţi luciferice, care astfel sunt silite să părăsească aparatele electronice în care sălăşluiesc şi pe care şi le arogă ca fiind prelungiri ale lor în şi prin care îşi exercită influenţele malefice, insidioase.

Binecuvântarea fermă, clară, sistematică a aparatelor electronice în care este încorporată inteligența artificială exorcizează, alungă prompt aceste entități luciferice, iar în felul acesta influenţa lor malefică, dar şi prezența lor funestă, este anihilată. Prin intermediul binecuvântării tuturor aparatelor electronice în care entitățile luciferice sălăşluiesc este stopată fulgerător influenţa acestor entităţi luciferice, care sunt astfel alungate din aceste structuri pe care este cu putinţă să le folosească drept sălaş în absenţa acestei influente omnipotente dumnezeieşti ce apare şi se manifestă atunci când binecuvântăm aparatele ce includ nu contează ce formă de inteligenţă artificială.

Despre Satana se spune că acesta este „şarpele cel rău şi vechi” care a amăgit-o pe Eva cu șiretlicul lui. Despre Satana se spune că este cel mai mare mincinos de la început şi totodată este un ucigaș. Despre Cain, care este considerat ca fiind primul asasin, se spune că această influenţă malefică ce a apărut în fiinţa sa provenea, era de la „cel rău”. Satana suscită și face apoi să persiste în anumite condiţii posesiunile demoniace. Satana îi hărţuieşte în fel şi chip pe cei care cred în Dumnezeu. Satana poate în anumite condiţii să le pricinuiască celor care cred în Dumnezeu pierderi materiale, doliu şi chiar anumite boli.

Satana a urmărit în felurite moduri să pună piedici lucrării apostolului Pavel. Uneori Satana este capabil să se deghizeze în înger de lumină, dar chiar si atunci copitele sale rămân neschimbate și îl demască. Satana întinde cu abilitate şi viclenie curse fiinţelor umane neatente, năuce, letargice, care nu veghează. Cei care resping cu încăpățânare şi ură pe Dumnezeu aleg totodată ca în felul acesta să ajungă și să rămână „pe mâna lui Satana”. Pe unii dintre aceştia doar suferinţa conștientizată prompt ca atare îi va conduce să se reîntoarcă la Dumnezeu şi apoi este cu putință ca prin revenirea lor la Dumnezeu să ajungă după aceea, prin eforturi adecvate, la mântuire.

Citiți continuarea articolului

Citiți și:
Rugăciunea – un pas către miracol
Asaltul diavolilor
Dumnezeu – Cel mai copleşitor Mister (I)

 

yogaesoteric
10 noiembrie 2022

 

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More