Procesul gradat al trezirii spirituale (II)

de profesor de yoga Gregorian Bivolaru

Citiți prima parte a articolului

Modul înţelept de a trăi în lume

Noţiunile de spiritualitate şi de înţelepciune sunt adeseori asociate cu imaginile retragerii din lume. În felul acesta, călugărul trăieşte retras în mânăstire, iar bătrânul înțelept sau yoghinul avansat trăiește undeva într-un ashram, departe de agitațiile caracteristice ale lumii. Fără îndoială, multe căi spirituale sunt căi ale renunţării, aşa cum avem, spre exemplu, calea monastică şi, tocmai de aceea, astfel de căi sunt perfect respectabile. Totuşi, e necesar să ne dăm seama că acest gen de renunțare ascunde adeseori o condamnare sau o fugă din lume.

Cu toate că este cu putință să descoperim anumite premise în cadrul filosofiei antice, mai ales în cadrul filosofiei platoniciene, în special cultura creştină a indus o concepţie despre înţelepciune şi despre spiritualitate ce separă sufletul de trup, ce separă asceza de plăcere şi care consideră că eliberarea este cu putință numai acolo sus, în cer. Pentru ea, lumea este sediul tuturor tentațiilor. Desigur, creştinismul este cu mult mai complex şi nu se reduce doar la această constatare. Cu toate acestea, o astfel de viziune a unei spiritualități detaşate de lume, ba care chiar denigrează lumea, a ajuns să impregneze multe ființe umane din Occident într-o manieră profundă şi durabilă.

Dincolo de toate acestea, este perfect posibil să conciliem spiritualitatea şi participarea plenară, am putea spune, la această lume, fără a ne lăsa însă niciodată să fim acaparați de ea. Altfel spus, devine cu putință să fim şi chiar să trăim într-un mod înţelept în lume fără a ajunge să fim subjugați de ea. Aceasta presupune „să fim capabili să trăim într-un mod înţelept în lume fără a aparţine şi fără a ne lăsa subjugați de lume”.

Cu privire la aceasta, se cuvine să amintim că sistemul milenar Tantra Yoga, combinat în mod armonios şi înţelept cu sistemul Hatha Yoga, face cu putință o astfel de integrare rodnică, armonioasă şi plină de înţelepciune a ființei umane în lume și exclude pericolul de a ne lăsa acaparaţi şi înlănțuiți de lume. Altfel spus, o astfel de integrare face cu putință, chiar permite să trăim aşa cum se cuvine într-un mod înţelept în lume, fără ca prin aceasta să fim ai lumii sau, altfel spus, să ne lăsăm înlănțuiți și subjugați de lume.

Pentru a aprecia originalitatea unei astfel de abordări, este necesar să ne referim la bazele spiritualităţii orientale. Orientalii nu şi-au format aceeaşi concepţie despre Dumnezeu pe care şi-au făurit-o occidentalii. Concepţia orientală despre Dumnezeu este, am putea spune, în mod preponderent filosofică şi ea este mult mai apropiată de conceptul Teos sau, altfel spus, Dumnezeu al vechilor greci şi este în mod evident diferită de concepţia referitoare la Dumnezeu a creştinilor. De altfel, cel mai adesea, în loc să vorbească despre Dumnezeu şi despre creația Sa, spiritualităţile orientale disting ceea ce ele numesc Absolutul şi Manifestarea sau, altfel spus, Realitatea supremă, ultimă şi realitatea relativă.

Manifestarea este ceea ce corespunde experienței noastre comune, obișnuite. Acest tip de experiență cuprinde natura, plantele, animalele, ființele umane, orașele, obiectele, feluritele evenimente profane și, la modul general vorbind, include tot ceea ce ține de impermanență, de modificare, de schimbare, de măsură, de limită. Termenul „Absolut” desemnează un alt nivel de vibrație și care nivel se situează dincolo de timp, dincolo de limită, dincolo de tot ceea ce este măsurabil.

O altă diferență fundamentală pe care o prezintă aceste concepții orientale rezidă în aspectul lor imanent. Absolutul nu este prezentat ca fiind o realitate în mod radical separată de noi. Acest Absolut este și rămâne fără încetare natura noastră profundă. Aceasta este scânteia din Brahman sau Dumnezeu ce este prezentă în fiecare fiinţă umană. Absolutul, ceea ce numim Ultimul, Dumnezeiescul, Spiritualul (este necesar să utilizăm mai multe cuvinte adecvate pentru a dejuca în felul acesta conotațiile ce sunt ataşate fiecăruia dintre ele), este Ființa esențială a fiinţei noastre, este esenţa noastră profundă. Analogic vorbind, el este întocmai precum sângele ce curge prin venele noastre, este întocmai precum aerul pe care noi îl respirăm. Această concepţie imanentă, referitoare la Absolut prezintă avantajul de a fi mult mai puțin susceptibilă să antreneze apariţia unor devieri, mortale am putea spune, cum sunt acelea ale viziunii creştine care, în versiunea ei grosieră, ne prezintă un Dumnezeu mai mult monah decât Tată ce tronează deasupra lumii.

Cine este una cu apa?

Să vedem acum care este problema cu manifestarea acestei lumi. Din punct de vedere moralist sau moralizator, se poate spune că lumea este locul egoismului, al vanității, al ambiției, al crimei, al răutății, al morţii. Se va putea însă replica, pe bună dreptate, că lumea este, de asemenea, locul iubirii, al bucuriei, al compasiunii, al bunătății, al fericirii.

Din punct de vedere spiritual, Manifestarea nu pune nicio problemă în sine. Ea este chiar perfectă aşa cum ea este. Pur şi simplu, ea este locul dualităţii, altfel spus, ea este locul de manifestare al contrariilor, al opuşilor. În cadrul acestei lumi, nu poate să existe ceva fără contrariul său. Binele şi răul, frumosul şi urâtul, naşterea şi moartea, iubirea şi indiferența aici apar ca fiind aproape indisociabile. Ele sunt, analogic vorbind, întocmai precum fața și spatele unei monezi.

Şi iată că aici încep să apară problemele pentru fiinţele umane sau, mai ales, pentru ceea ce obişnuim să numim ego. Noi, oamenii, vrem aspectele benefice, favorabile ale existenţei, fără aspectele nefavorabile, rele, care, în această lume, sunt în mod inevitabil ataşate. Dat fiind faptul că perspectiva noastră este totdeauna mai mult sau mai puțin colorată, datorită egocentrismului ce ne caracterizează, noi avem tendinţa să divizăm Manifestarea multiplă şi plină de contraste între ceea ce ne convine şi ceea ce nu ne convine.

Cu rare excepţii, noi nu putem evita să fim confruntați cu ceea ce nu ne convine; cu cât suntem mai egocentrici, cu atât mai mult această confruntare va fi mai dificilă şi dureroasă, cu atât mai mult ea va antrena unele devieri, cum ar fi lunecarea în iluzie, tentația atotputerniciei, frustrarea, resentimentele şi agresivitatea.

Distincţia între Manifestare şi Absolut nu este însă un subiect filosofic sau teologic ce se referă la experienţa noastră concretă. Aceasta indică, din contră, două nivele ale experienţelor interioare, respectiv experienţa ordinară, comună am putea spune, care este aceea a lipsei şi a finitudinii, şi experienţa spirituală ce relevă de plenitudine şi eternitate. Și nu e cazul să pierdem din vedere că aceasta implică în mod egal două moduri de a funcționa în lume, unul dintre ele fiind întotdeauna mai mult sau mai puţin condiționat de frică şi de iluzie, iar celălalt mod, care este eliberat de aceste obstacole sau, altfel spus, care este în mod profund viu şi sublim.

Țelul oricărei spiritualități autentice este şi rămâne acela de a ne apropia de Absolut sau, altfel spus, de Dumnezeu. Pentru un aspirant ce este angrenat pe o cale spirituală, poate să fie tentat să gândească: „Dat fiind faptul că fascinația pentru Manifestare este ceea ce mă separă de Absolut, tocmai de aceea este necesar să fac tot ce-mi stă în putință spre a mă dezlega de aceasta”. Este ceea ce, de fapt, ne sfătuieşte şi filosoful Platon: „Este important să fugim cât mai repede din această lume în cealaltă, în lumea dumnezeiască. Căci a fugi în felul acesta ne face să fim asemănători cu Dumnezeu.

Maeştrii tantrici au găsit o soluție ingenioasă şi plină de înţelepciune referitoare la această situație de fapt: ei ne sfătuiesc să rămânem în lume, să rămânem în Manifestare, dar totodată să acţionăm cu putere într-un mod adecvat astfel încât să transcendem dincolo de această Manifestare în timp ce trăim în simultaneitate în ea.

Atunci când ne aflăm pe malul unui râu, fiecare dintre noi avem posibilitatea de a alege între a intra în apă sau a rămâne pe mal. Într-o astfel de situație, apare pentru fiecare dintre noi întrebarea: „Cine dintre noi este una cu apa: acela care intră în apă până la gât şi chiar se îmbăiază în ea sau acela care rămâne pe mal?”. În cazul acestui exemplu, maeştrii tantrici răspund că este întotdeauna cu putință să intrăm în apă, să ne îmbăiem în ea sau, altfel spus, să fim una cu ea şi totodată să o transcendem, translatând în felul acesta dincolo de apă, în Absolut.

O provocare extraordinară şi profund benefică

Această soluţie plină de înţelepciune, care implică o anumită măiestrie spirituală, este întotdeauna cu putinţă dacă ne antrenăm măcar din când în când să reuşim aceasta, căci apoi devine cu putință să fim în stare să transcendem din ce în ce mai des Manifestarea în care ne aflăm, translatând instantaneu în Absolut. Procedând în felul acesta, în cazul exemplului nostru cu apa, se poate spune că pentru noi va fi cu putință să ne îmbăiem în apa râului sau, altfel spus, va fi cu putință să fim una cu apa şi totodată vom reuşi să transcendem experiența apei, basculând instantaneu în Absolut.

Pentru aceasta, e necesar să avem în vedere că întotdeauna nimic şi nimeni nu ne opreşte să intenționăm şi chiar să reuşim aceasta, căci, de fapt, noi şi numai noi nu facem nimic pentru a reuşi măcar pentru câteva secunde la început să trăim în simultaneitate atât experienţa obişnuită propriu-zisă, cât şi transcenderea fulgerătoare a acestei experienţe care ne propulsează instantaneu în Absolut.

În măsura în care vom urmări să realizăm aceasta măcar de şapte ori pe zi în felurite experienţe şi momente ale existenţei noastre, vom descoperi apoi, din aproape în aproape, că este cu putință să descoperim şi să aprofundăm în mod gradat o astfel de trăire complexă în felul ei, uimitoare şi cu totul ieşită din comun, ce este accesibilă doar rarelor ființe umane care vor îndrăzni să acumuleze experienţa necesară prin intermediul gramului de practică.

Referitor la acest aspect, nu este cazul să pierdem niciodată din vedere că toți aceia dintre voi care veți spune: „Aşa ceva îmi este cu neputinţă”, veți constata apoi că o astfel de experiență cu totul extraordinară vă este inaccesibilă, iar aceia dintre voi care veți spune: „Este interesant, sunt deschis, sunt curios să experimentez mereu de acum încolo aceasta” şi care veți manifesta în prealabil o intenție clară, fermă şi puternică, veți constata apoi cu uimire, dar şi cu o bucurie spirituală cu totul aparte, că acest gen de experienţă tantrică pe care v-am descris-o aici succint vă este accesibilă şi vă face să aprofundaţi o astfel de trăire cu totul extraordinară prin intermediul angrenărilor fructuoase.

În afara celor două categorii, va exista și categoria acelora care vor spune: „Este foarte interesant, am să încep și eu să fac aceasta spre a mǎ convinge” şi apoi veţi uita pentru totdeauna să puneți în aplicare această modalitate tantrică milenară ce este simplă şi eficientă.

Referitor la această modalitate pe care v-am descris-o aici şi care vă este accesibilă mai mult sau mai puțin tuturor acelora care practicați yoga, prin intermediul gramului de practică vă veţi convinge de valoarea acestei metode simple şi eficiente şi printre voi va apare măcar unul sau poate chiar cinci sau opt care, printr-o aprofundare atentă, perseverentă și sistematică, va atinge în felul acesta un anumit grad de măiestrie în realizarea acestei metode simple şi eficiente. În felul acesta, veți descoperi că pe un astfel de maestru îl face să devină astfel realizarea atentă, perseverentă şi sistematică a acestei metode simple şi eficiente.

Ceea ce v-am prezentat aici este şi rămâne o semnificativă provocare pentru voi toţi, dar, cu toate acestea, foarte puțini dintre voi vă veți asuma această provocare în felul ei extraordinară şi profund benefică. Va fi aşa deoarece lenea, neîncrederea, îndoielile, uitarea, absenţa perseverenţei vor contribui la fiecare dintre voi şi vă vor face să nu puneți în aplicare într-un mod atent, sistematic şi perseverent această metodă simplă şi eficientă.

Este, de asemenea, util să ştiţi că această metodă simplă şi eficientă despre care v-am vorbit poate fi considerată ceea ce am putea numi o formă de spiritualitate practică, ce poate fi realizată cu succes zi de zi în aşa-zişii „timpi morţi” de care fiecare dintre voi dispuneți. Procedând în felul acesta, aşa-zişii ,,timpi morţi” vor fi, într-o anumită măsură, fructificați într-un mod înţelept şi astfel o bună parte dintre aceştia vor deveni pentru voi timpi extraordinari, vii şi care vor contribui din plin la transformarea voastră spirituală, accelerată.

Această metodă simplă şi eficientă poate fi integrată de fiecare dintre voi care nu veți uita să o puneţi în practică drept una dintre metodele ce fac cu putinţă să practicăm tot timpul yoga. Căci, dacă veți privi retrospectiv, veţi observa că niciunul dintre voi nu duceți lipsă de timpi aşa-zişi „morţi”, care pot fi fructificați de fiecare dată ca atare şi veţi observa că aceasta va face cu putinţă o uimitoare transformare spirituală ce nu va întârzia să apară în universul vostru lăuntric.

Dat fiind faptul că printre voi, cei care ați aflat de această metodă simplă şi eficientă, vor fi atât unii optimişti, cât şi unii pesimişti, ţinem să vă informăm că este de mii de ori mai bine să fii un optimist „incurabil” care din când în când se înşală decât să fi un pesimist îndârjit care, tocmai datorită felului său păgubos de a gândi, are întotdeauna dreptate.

Citiți continuarea articolului

Citiți și:
Sfaturi utile pentru aceia care aspiră să folosească într-un mod înţelept timpul
Cum să alegem un mod înțelept şi creator de îndeplinire a acțiunilor profund benefice și dumnezeiesc integrate
7 Adevăruri esențiale referitoare la sistemul Tantra Yoga Ezoterică asupra cărora e binevenit să medităm

 

yogaesoteric
23 februarie 2023

 

 

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More