Dezvăluiri esențiale referitoare la adevăratele scopuri ascunse ale acestei „pandemii” artificiale… (VII)

…prin care se urmărește totodată o funestă și satanică păcălire a tuturor oamenilor spre a accepta o definitivă marcare izotopică prin consimțământ cu sinistrul semn diabolic al Fiarei despre care există deja profeții clare în Apocalipsă

de profesor de yoga Gregorian Bivolaru

Dat fiind faptul că actualmente, iată, trăim cumplite vremuri apocaliptice, vă sfătuim să faceți cunoscute toate conferinţele cu această temă tuturor prietenilor și cunoştinţelor, deoarece informațiile pe care vi le punem la dispoziție sunt fundamentale. Ținem să precizăm că, de fapt, conținutul acestor conferințe nu se adresează fiinţelor umane letargice, sceptice, obtuze, ignorante, lipsite de intuiţie spirituală, proaste care, datorită somnului cel de moarte al inteligenţei în care deja se află cufundate, se vor pripi complet anapoda să gândească sau chiar să susțină cu o convingere tâmpă, ce este de nezdruncinat, că toate acestea sunt imposibile.

Citiți partea precedentă a articolului

În cadrul acestei conferințe vă vom dezvălui mai întâi anumite aspecte ce au legătură cu profețiile ce au fost oferite de modelul nostru dumnezeiesc, Iisus Hristos, în textul Apocalipsei. În felul acesta devine cu putinţă să înțelegem într-o anumită perspectivă înțeleaptă vremurile apocaliptice în care trăim.

Semnele pe care le putem decela dincolo de aparențe ne ajută să conștientizăm că în realitate chiar trăim vremuri apocaliptice care desemnează sfârșitul unei lumi ce precede începutul unei noi lumi.

Se cuvine mai întâi să precizăm că Apocalipsa este o carte eminamente simbolică. Ea este cuprinsă în Noul Testament şi conţine revelațiile ce au fost oferite de marele nostru model dumnezeiesc Iisus Hristos apostolului Ioan Evanghelistul în insula Patmos. Aceste profeţii oferite în urmă cu peste 2000 de ani de către Iisus se referă la sfârşitul acestei lumi ce precede apariţia unei noi lumi, mult mai bune.

La modul figurativ, apocalipsa evidențiază o situație complexă de dezastru total, care apare la sfârșitul acestei lumi în care actualmente trăim cu toții.

În aceste profeții ale lui Iisus ne sunt oferite unele avertismente pline de o înțelepciune dumnezeiască a căror precizie în ceea ce privește descrierea feluritelor situații cu care ne confruntăm actualmente este uluitoare pentru o ființă umană inteligentă, înzestrată cu mult bun-simț și intuiție spirituală. Din nefericire, în aceste vremuri, puține sunt ființele umane care au ales să studieze cu multă atenție, cu luciditate, măcar anumite pasaje surprinzător de edificatoare prin conținutul lor ce există în aceste profeții pe care Iisus le-a oferit apostolului Ioan în urmă cu peste 2000 de ani.

Toate acestea dovedesc indirect că, într-o anumită formă, uneori potenţială, iar alteori alternativă, viitorul (chiar cel îndepărtat sau foarte îndepărtat) este cunoscut cu anticipație de Dumnezeu, dar şi de către Iisus.

În Biblie se poate vorbi despre existenţa unei literaturi apocaliptice ce face referire la complexul cărților ebraico-creștine ce conțin viziuni, simboluri şi profeţii în legătură cu sfârşitul acestei lumi, ce prevesteşte însă apariţia unei lumi noi, mult mai bune.

Unii interpreți superficiali, lipsiţi de intuiție spirituală, s-au grăbit să considere că textul Apocalipsei face referire la un sfârşit definitiv am putea spune al acestei lumi. În realitate nu este deloc aşa, căci acel sfârşit catastrofal, îngrozitor, prefigurează, aşa cum de altfel este firesc, un nou început.

Din nefericire vremurile în care trăim actualmente ne determină, vrând-nevrând, să constatăm că ne confruntăm cu aspecte îngrozitoare, catastrofale. Prin urmare, profeţiile pline de înțelepciune dumnezeiască ale lui Iisus prevestesc cu acuratețe aceste vremuri catastrofale, îngrozitoare.

Toate acestea nu sunt deloc întâmplătoare și ne determină să credem că trăim vremurile cumplite ale sfârșitului acestei lumi. Tocmai de aceea se cuvine să luăm aminte, din această perspectivă, la aceste dezvăluiri pe care Iisus ni le-a oferit folosind uneori un limbaj simbolic criptic, dar care prezintă o uimitoare încărcătură dumnezeiască.

Pe baza datelor pe care le avem cu toții la dispoziție, vă vom decodifica unele pasaje pline de semnificații ce există în textul Apocalipsei.

În rostirea întâi a acestui capitol se spune:

Și am văzut ridicându-se din mare o fiară care avea zece coarne și șapte capete și pe coarnele ei se aflau zece cununi împărătești și pe capetele ei erau nume de hulă.”

Hula

Precizăm că termenul „hulă” este plurivalent, deoarece se referă atât la o calomnie, o injurie, o ocară, cât şi la bârfă. Merită să amintim că în textul Bibliei se spune: „Om de va fi, la acel om hulă să nu fie înainte de a aduce daruri Domnului Dumnezeu”. Acest citat ne ajută să înțelegem starea de armonie lăuntrică, de puritate ce caracterizează ființa umană care nu se dedă la acțiuni de hulă sau, altfel spus, care nu hulește.

În lumina acestei revelații biblice, este necesar ca fiecare dintre noi să luăm aminte că pentru a fi cât de cât puri şi armonioși în fața lui Dumnezeu este necesar să renunțăm neîntârziat la calomnii, la bârfe, la vorbele de ocară, la injurii. Merită să ne dăm seama că inclusiv printre cursanţii şi simpatizanții acestei şcoli spirituale ezoterice bârfele și calomniile încă persistă. Printre ființele umane vulgare, comune, bârfa şi calomnia sunt obiceiuri nefaste. Ocara face referire la o situație ruşinoasă, dezonorantă. Injuriile sunt rostiri de ocară cu un efect vătămător. Acțiunea de a huli indică faptul de a profana; de asemenea, în felul acesta este desemnată vorbirea de rău. În Noul Testament se spune: „Hulindu-l pe Hristos și gonindu-i pe credincioşii care cred în Dumnezeu”.

Fiara

În aceste vremuri apocaliptice în care trăim se constată cu uşurinţă că, dincolo de aparențe, se duce o luptă vicleană, surdă împotriva lui Dumnezeu. În locul evidenţierii existenței lui Dumnezeu, mass-media, dar și știința actuală, promovează un materialism aberant, feroce am putea spune, care urmărește zice-se să Îl ajungă pe Dumnezeu, înlocuindu-L cu noul idol care este ştiinţa atee (ce neagă cu o îndârjire furibundă existenţa lui Dumnezeu). În ciuda miilor de dovezi edificatoare ce atestă existenţa lui Dumnezeu, asistăm la o negare aberantă, sistematică, neîncetată a existenţei Sale.

Fiara la care se face referire în această rostire nu este în realitate altceva decât aşa-zisa „Inteligenţă Artificială”. Inteligența Artificială este acel domeniu al informaticii ce vizează să creeze programe capabile să rezolve unele probleme fără a apela la algoritmi, ci procedând într-o manieră similară cu aceea a inteligenţei umane.

Când spunem că aceste modalităţi sunt similare cu cele ale inteligenței umane, este necesar să înţelegem că niciodată această aşa-zisă „Inteligenţă Artificială” nu va fi capabilă să egaleze inteligența umană. Acest aspect esențial este necesar să fie reținut de noi toţi, fără a fi vreodată pierdut din vedere.

Aşa-zisa „Inteligenţă Artificială” cuprinde un ansamblu de teorii şi de tehnici care sunt puse în acțiune, care sunt puse în practică, pentru a realiza maşini a căror funcționare este asemănătoare cu cea a creierului uman.

Inteligenţa este acea facultate de a înțelege repede, de a sesiza prin intermediul gândirii ceea ce este important. Inteligența este un ansamblu de funcţii ale conștiinței ce are drept obiect atât cunoașterea conceptuală, cât şi o cunoaştere inteligentă ce se realizează prin gândire. Inteligenţa evidenţiază, de asemenea, aptitudinea de a ne adapta la o situație sau la circumstanțe care sunt noi. Inteligența implică, de asemenea, capacitatea de a înțelege, de a descoperi un sens pentru ceva anume.

Este necesar să ne dăm seama că, în realitate, Inteligența Artificială este acea parte a informaticii ce are drept scop simularea facultăților cognitive ale ființelor umane. Funcțiile Inteligenţei Artificiale sunt recunoașterea formelor și a cuvintelor, simularea; cuprinde ceea ce am putea numi „conduita roboților”.

Cele zece coarne

Cele zece coarne la care se face referire în această rostire desemnează cinci națiuni importante care se vor lăsa acaparate într-o manieră preponderentă de această Inteligenţă Artificială, care totodată este suportul în și prin care se manifestă cu o surprinzătoare ușurință atât entitatea diavolească ce este cunoscută sub numele de Lucifer, cât și feluritele tipuri de entități demoniace, diavoleşti. Coarnele la care se face referire sunt doctrinele dualiste pe care le cunoaștem deja mulți dintre noi.

La o analiză atentă, lucidă, devine cu ușurință posibil să identificăm acele naţiuni care promovează într-o manieră excesivă Inteligența Artificială, care desemnează o inteligență deviată, o inteligenţă deviantă, ce îndepărtează fiinţele umane de Dumnezeu.

Această Inteligenţă Artificială se substituie întocmai precum un idol viclean și obsesiv în conştiinţa ființelor umane și într-o manieră insidioasă îl alungă din universul lăuntric al ființelor umane pe Dumnezeu.

Astfel apare o stare bizară de alienare, de însingurare, de lipsă de sens ce acaparează ființele umane ce se lasă invadate de influențele oculte, viclene ale acestei inteligențe deviate ce operează având ca suport toate aparatele electronice (fără nicio excepție), toate tipurile de telefoane mobile, toate antenele în funcţiune, întreaga tehnologie sinistră, malefică 5G, toate tipurile de computere, toate smartphone-urile şi televizoarele.

La toate acestea se adaugă ambianța energetică nefastă, eminamente malefică, în care ființele umane ignorante trăiesc vrând-nevrând actualmente şi care, în strânsă legătură cu rezonanțele funeste ce există în universul lor lăuntric, le influenţează într-o manieră vicleană, nebănuită în direcții nefavorabile, nocive, funeste.

Astfel de influențe nefaste sunt deja resimţite din plin de către fiinţele umane ce sunt foarte sensibile la acest fel de radiații invizibile. Dacă există astfel de fiinţe umane ce resimt deja ca pe o tortură aceste influențe nefavorabile, ne putem da seama cu ușurință că imensa majoritate a ființelor umane sunt, de asemenea, influenţate în rău într-o măsură mai mare sau mai mică, în strânsă legătură cu receptivitatea lăuntrică la aceste energii nocive, malefice în care vrând-nevrând ne îmbăiem cu toții. Iar dacă se va implementa cumplitul sistem 5G, aceste influențe malefice, insidioase, invizibile vor fi chiar extraordinar de mult amplificate. Consecințele dezastruoase ce vor apare atât la nivelul trupului, cât și în universul lăuntric al ființelor umane vor fi mult mai mari și vor provoca efecte dezastruoase.

Iată că în cuvinte puține această rostire ne dezvăluie o mulțime de taine teribile, am putea spune, cu care deja ne confruntăm cu toții în aceste vremuri apocaliptice în care trăim.

Cele șapte capete

Cele şapte capete la care se face referire în această rostire definesc influenţele eminamente malefice, diavoleşti, ce se vor exercita (si care deja se exercită actualmente în felurite moduri ascunse) pe cele şapte nivele, pe cele şapte planuri ale Naturii. Prin urmare, expresia „cele şapte capete” face referire la anumite influențe specifice diavoleşti ce operează atât din afară, cât şi dinăuntrul universului fiinţei umane.

Ca să descriem in extenso toate aceste taine ar fi necesare zeci de ore de dezvăluiri. Ne mulțumim însă să menţionăm succint aceste aspecte oculte.

Referirea că pe cele şapte capete ale Fiarei se află nume de hulă ne sugerează într-o manieră criptică promovarea relelor şi a viciilor, cum ar fi, spre exemplu, homosexualitatea și sexualitatea inferioară lipsită de iubire. Toate aceste aspecte au fost profetizate de Iisus şi acum, iată, le trăim vrând-nevrând cu toții.

Citiți continuarea articolului

Citiți și:
Inteligența artificială, monopolul care va stăpâni lumea
Modul în care companiile de telecomunicaţii pierd bătălia de impunere a reţelei 5G împotriva voinţei cetăţenilor (I)
Pr. Sofian Boghiu – despre apocalipsă, masonerie, Antihrist, Noua Ordine Mondială

 

yogaesoteric
10 februarie 2022

 

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More